Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Απρίλιος 2018 11:43

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο: Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες έτους 2018 της Π.Ε. Ηλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 56040

03/04/2018

Ημέρα Τρίτη

 

04/04/2018, ημέρα Τετάρτη

Ώρα: 09:00 πμ.

25/04/2018,

ημέρα Τετάρτη

Ώρα: 15:00

 

02/05/2018, ημέρα Τετάρτη

Ώρα: 09:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Απρίλιος 2018 12:54