Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 09:25

Διακήρυξη διαγωνισμού υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας– Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ηλείας, μετά από την υπ’ αριθμ. …992/2018… απόφαση της

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΑΦΡΩΝ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» σε κάθε είδους έδαφος , σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ν. Ηλείας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 300.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (241.935,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17../..07.../2018 και ώρα 14:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www pde.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.eprocurement.gr .

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
  • Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
  • Συνεταιρισμοί.
  • Κοινοπραξίες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα ευρώ (4.838,71 €) κατατεθειμένη με εγγυητική επιστολή

H εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε τρις (3) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες α) ΠΡΩΤΗ β) ΠΡΩΙΝΗ γ) ΠΑΤΡΙΣ (ημερήσια) και μία εβδομαδιαία τοπική ΠΑΤΡΙΣ τις Δευτέρας στις 19 - 06 - 2018.

Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Π.Ε Ν. Ηλείας κ. Θωμόπουλο Ιωάννη , με τηλέφωνο επικοινωνίας 26213-60263.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 16:10