Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 09:53

Διακήρυξη έργου «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, στηθαίων ασφάλειας και λοιπόν εργασιών σήμανσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Αχαΐας»

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.) Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ»

με προϋπολογισμό: 500.000,00  EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κωδικό έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 74693.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2018 08:54