Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 09:33

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδεικτικών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την μεταφορά μαθητών

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδεικτικών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την μεταφορά μαθητών

Ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 μέχρι την 29/07/2018 και ώρα 23:59:59, λόγω εργασιών συντήρησης των υποδομών του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 58185.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 12:16