//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 11:48

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, εργαλείων, υλικών συντήρησης, κλπ αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, εργαλείων, υλικών συντήρησης, κλπ αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 12:14