Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:40

INTERREG-GREECE-ITALY "INCUBA" - Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες - CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS

greece-italy

Τίτλος έργου: CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:
Το έργο CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) –Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες αποτελεί συνέχεια και κεφαλαιοποιεί αποτελέσματα του στρατηγικού έργου Fooding. Βασικός στόχος αυτών είναι να υποστηρίξουν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα μέσω παροχής σχετικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες. Στο έργο συμμετέχουν το επιμελητήριο Ηλείας καθώς και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – CIHEAM που συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Μεσογείου με τίτλο Mediterranean Innovation Partnership (MIP) με κύριο στόχο την υποστήριξη νέων μοντέλων θερμοκοιτίδας. Η συνεργασία μέσω του έργου INCUBAείναι δυνατό να αποτελέσει μια ακόμα πρόταση εξωστρέφειας για συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας στο MIP.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην :
• Αναζήτηση και επιλογή καινοτόμων ιδεών,
• Εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων,
• Διασύνδεση και ταίριασμα επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις,
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες ιδέες,
• Δράσεις διασύνδεσης με δυνητικούς επενδυτές.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί υποστηρικτικά ένα οικοσύστημα καινοτομίας (Δίκτυο υποστηριζόμενο και από διαδικτυακή πλατφόρμα) με στόχο την ενεργοποίηση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα της καινοτομίας (Θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, συλλογικά όργανα, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κλπ).

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:
Οι κύριες δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων,
• Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ενεργοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων (ΣΕΑΔΕ, Αγροδιατροφική, κλπ.),
• Δημιουργία και διάδοση μοντέλου καινοτόμων υπηρεσιών για επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής,
• Δημιουργία προτύπου ποιότητας σε ΜΜΕ του αγροτοδιατροφικού τομέα, της εστίασης και της φιλοξενίας και μελέτη εφαρμογής του σε επιπεδο Περιφέρειας,
• Ενίσχυση των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων σε Πάτρα και Μπάρι και δημιουργία νέας στο Επιμελητήριο Ηλείας,
• Επιλογή, μέσω δημόσιας πρόσκλησης, 10 ιδεών – επιχειρήσεων για συμμετοχή στο μοντέλο θερμοκοιτίδας και σε δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε Ελλάδα και Ιταλία,
• Ενέργειες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινσεπ κλπ),
• Διατύπωση προτάσεων διασυνοριακής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000€ και έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες (31.05.2018 – 31.05.2020). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 260.530€ ο οποίος σε ποσοστό 85% (221.450,50€) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (μέσω του επικεφαλής εταίρου) και κατά 15% (39.079,50€) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής εταίρος:
LB – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ελλάδα

Εταίροι:
PB2 – Επιμελητήριο Ηλείας, Ελλάδα
PB3 – Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, Ιταλία
PB4 – Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας, Ιταλία
PB5 –Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, Ιταλία
Συνδεδεμένοι εταίροι:
• Επιμελητήριο Αχαΐας, Ελλάδα
• Περιφέρεια Απουλίας-Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας, Ιταλία


Project Title: CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA)

Description - Objectives of the project:
The project CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) is continuation of and capitalizes the results of the strategic project Fooding. The basic goal is to support enterprises of the agrifood sector through the provision of relevant services to new entrepreneurs. The Ilia Chamber and the Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM BARI) take part in the project. Specifically, the Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM BARI) participates in an initiative at the Mediterranean level named Mediterranean Innovation Partnership (MIP) with main objective the support of new models of incubators. The cooperation through the INCUBA project is possible to constitute another proposal of extroversion for the participation of entities and business of Western Greece to the MIP.

More specifically the project aims at:
• Searching and selecting innovative ideas,
• Training and counseling support services for start-ups,
• Linking and matching businesses with other SMEs, collaborative and public utilities,
• Developing business models for innovative ideas,
• Interconnection actions with potential investors.
In addition to the above, an innovation ecosystem (a network supported by an online platform) will also be created in order to activate all the actors involved in the innovation chain (Institutions, SMEs, collective bodies, research centers, investors etc.).

Project description and output:
The main actions that will be materialized include of:
• Dissemination of information, of actions and results,
• Organization of conferences and workshops at local and regional level for the activation of stakeholders and networks (SEADE, Agrofood enterprise, etc.),
• Creation and dissemination of a model of innovative services for agri-food businesses,
• Creation of a quality standard for SMEs in the agro-food sector, catering and hospitality and its implementation at Region level,
• Enhancement of existing incubators in Patra and Bari and creation of a new one in the Chamber of Ilia,
• Selection by public invitation of 10 business ideas for participation in incubator model and know-how exchange actions in Greece and Italy,
• Training actions to improve the institutional capacity of the actors involved (Regions, Chambers, Associations of Agricultural Cooperatives, Societies, etc.),
• Composing proposals for cross-border policy aimed at enhancing young entrepreneurship in the agri-food sector.


The total project budget is 900.000€ and has total duration 24 months (31.05.2018 – 31.05.2020). The approved budget for the Region of Western Greece is 260.530€, which is 85% (221.450,50€) funded by the European Union (through the lead partner) and 15% (39.079,50€) from the Public Investment Programme.

Partnership:

Lead Partner:
LB – Region of Western Greece

Partners:
PB2 – Ilia Chamber, Greece
PB3 – Chamber of Commerce of Bari (CCIAAB), Italy
PB4 – Regional Agency for Technology and Innovation (ARTI Puglia), Italy
PB5 –Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM BARI), Italy

Associated Partners:
• Achaia Chamber, Greece
• Region of Apoulia - Department of Agricultural Development and Environmental Protection, Italy

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:47
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.