Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:58

INTERREG-ADRION "InnoXenia" - Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου - Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion

innoxenia

 

Τίτλος έργου: “ InnoXenia: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου”

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:

Η ενίσχυση της καινοτομίας στον τουριστικό κλάδο στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (ADRION) αποτελεί την οδό για την διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς ο Τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες, 4 χώρες της περιοχής δε (Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία) κατατάσσονται στις κορυφαίες 40 χώρες, όσον αφορά τον Τουρισμό.

Ο Τουρισμός στην περιοχή ADRION έχει να αντιμετωπίσει ραγδαίες αλλαγές στη ζήτηση και την συμπεριφορά των τουριστών, τις νέες αναδυόμενες αγορές και την κοινωνική και οικονομική κρίση.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, ο οποίος βασίζεται κατά πολύ σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που συμπληρώνουν την ελκυστικότητα του φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος.

Στο έργο προβλέπεται δικτύωση μεταξύ των μελών της τετραπλής έλικας που αποτελούν την τουριστική κοινότητα στον γεωγραφικό χώρο ADRION, μέσω μίας Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τον Τουρισμό, και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του έργου. Ένα Παρατηρητήριο Τουριστικών Καινοτομιών θα παράσχει την πλατφόρμα για την δημιουργία μοντέλου για τον Τουρισμό στον χώρο ADRION και με τον εξοπλισμό του με ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Καινοτομίες στον Τουρισμό θα παρέχει την δυνατότητα για αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τουριστικών προορισμών, υποδομών και υπηρεσιών.

Με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων της τετραπλής έλικας, θα δημιουργηθεί μία Στρατηγική Ατζέντα για την Καινοτομία στον κλάδο του Τουρισμού που θα προσδιορίζει την στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας και θα ενσωματώνει ένα Σχέδιο Δράσης με υποδείξεις για πολιτικές και οδηγίες για επενδύσεις, καθώς και για πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Το έργο αναμένεται να επηρεάσει περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για τον Τουρισμό, μέσω μεταφοράς τεχνολογίας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και να οδηγήσει στην δημιουργία ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας (RIS) για τον Τουρισμό στην περιοχή.

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:

Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες: συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υφίστανται στον ιδιαίτερα κρίσιμο για την οικονομία τομέα του Τουρισμού με τη δημιουργία της Τουριστικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και τη δικτύωση – ενεργό εμπλοκή παραγόντων και από τους 4 άξονες της τετραπλής έλικας (δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, φορείς έρευνας και ανάπτυξης και κοινωνικοί φορείς).
Περιβάλλον: η δημιουργία του Παρατηρητήριου Τουριστικών Καινοτομιών θα ενισχύσει τις δράσεις που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό μοντέλων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι επιβαρύνσεις από πιέσεις σε υδάτινα και παράκτια οικοσυστήματα, σε χρήσεις γης και απειλές στη βιοποικιλότητα.
Διοικητικά και θεσμικά ζητήματα: η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τον σχεδιασμό πολιτικών θα ενισχύσει την θεσμική ικανότητα των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με στόχο την αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών και διοικητικών πλαισίων για την προώθηση διακρατικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού.

Επιγραμματικά, το έργο σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με 3 από τους 4 βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της EUSAIR: Γαλάζια Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Ποιότητα και Βιώσιμος Τουρισμός, εστιάζοντας παράλληλα σε ζητήματα όπως η καινοτομία στον τουρισμό και η ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.055.190,00€ (ΕΤΠΑ 875.190.00€, ΜΠΒ II 180.000,00€)) και έχει συνολική διάρκεια 21 μήνες (01.01.2018 – 30.09.2019). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 155.000,00€, ο οποίος σε ποσοστό 85% (131.750,00€) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% (23.250,00€) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εταιρικό Σχήμα

Επικεφαλής εταίρος
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελλάδα

Εταίροι
Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Ελλάδα
Κοινοπραξία Ευρωπαϊκό Σημείο του Τέραμο, Ιταλία
Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία
Ταμείο Αλβανικής Ανάπτυξης, Αλβανία
Δήμος του Μόσταρ, Βοσνία & Εζεργοβίνη
Ίδρυμα για την ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στην Κοινότητα του Ζαντάρ, Κροατία
Περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρεία, Σλοβενία
Επαρχία του Ρίμινι, Ιταλία


Project Title: InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion

Description - Objectives of the project:

Empowering Adriatic Ionian tourism sector innovation is the way to safeguard the continuation of socio-economic growth of the area, tourism representing one of the most important industries in the area with four countries (Italy, Greece, Croatia, Slovenia) included in the world top 40.

Tourism in the ADRION area has to cope with drastic changes in demand and tourist behaviour, new emerging markets and socioeconomic crises.

InnoXenia aims at improving the innovation capability of the tourism sector, which relies heavily on innovative products, processes and services that supplement the appealingness of the natural and cultural product.

The project involves the networking amongst the members of the quadruple helix, which constitute the tourism community in the ADRION geographical region, by means of a Tourism Technology Platform and their active involvement throughout the project.

A Tourism Innovation Observatory will provide a platform for modelling innovative tourism and by being equipped with a Tourism Innovation Decision Support System; it will provide the ability to evaluate the impact of potential interventions on the competitiveness and sustainability of tourism destinations, structures and services.

With the participation of local quadruple helix stakeholders, a Strategic Agenda on Innovation in Tourism will be formed, which will define the strategy for tourism innovation enhancement and will incorporate an Action Plan of policy recommendations and guidelines for investments as well as potential accessible funding.

It is expected that the project will have an effect on peripheral and local tourism strategies, by means of technology transfer and capacity building of both public and private sectors and by leading to the establishment of a regional tourism innovation system (RIS) in the area.

Description - Output of the project:

Socio-economic inequalities: contributes to the mitigation of the inequalities that exist in the tourism sector, which is crucial for the economy, via the creation of the Tourism Technology Platform and networking – the active involvement of actors from the four axes of the quadrilateral (public sector, private sector, research and development and social actors).
Environment: the creation of the Tourism Innovation Observatory will reinforce actions aimed at designing sustainable tourism development models to tackle issues such as pressures on water and coastal ecosystems, land use, and threats to biodiversity.
Administrative and institutional issues: developing an Action Plan for policy design will strengthen the institutional capacity of stakeholders and services in order to review existing procedures and administrative frameworks so as to promote transnational actions in the tourism sector.

In summary, the project is indirectly or directly related to 3 of the 4 main pillars of the EUSAIR strategy: Blue Development, Environmental Quality and Sustainable Tourism, while focusing on issues such as innovation in tourism and the strengthening of institutional capacity in the public and private sectors.

The InnoXenia project is supported by the INTERREG Adriatic-Ionian Programme-ADRION, has a total duration of 21 months (01.01.2018 – 30.09.2019) and a total budget of 1.055.190,00€ (ERDF budget: 875.190.00€, IPAII budget:180.000,00€). The approved budget for the Region of Western Greece is 155.000,00€ and is co-funded by the European Union by 85% (131.750,00€) and by National Resources (Public Investment Program, 23.250,00€) by 15%.


Partnership

Lead partner
Region of Western Greece, Greece

Partners
Athena-Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Greece
Consortium European Point Teramo, Italy
Alma Mater Studiorum- University of Bologna, Italy
Albanian Development Fund, Albania
City of Mostar, Bosnia and Hergegovina
Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar Country, Croatia
RDA Green Karst, Ltd, Slovenia
Province of Rimini, Italy

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 14:06
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.