Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023 12:10

METACITIES - Meta Cities Κόμβος αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη

metacities-logo-web

METACITIES - Meta Cities Κόμβος αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη

Πρόγραμμα: Horizon Europe

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος: EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)-Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή Έρευνας

Διάρκεια: 48 μήνες (1/1/2023-31/12/2026)

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.994.500,00€

Προϋπολογισμός ΠΔΕ: 128.750,00€ (100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση)

Ιστοσελίδα: www.metacities-hub.com

Σκοπός & Στόχοι της προκήρυξης

Η προκήρυξη για τους κόμβους αριστείας είναι μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας καινοτομίας μέσω διασυνοριακής συνεργασίας σε μια κοινή στρατηγική ή/και παράλληλα με αλυσίδες προστιθέμενης αξίας. Τα οικοσυστήματα καινοτομίας είναι διασυνδεδεμένες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικοί φορείς και κοινωνικοί παράγοντες (μοντέλο τετραπλής έλικας) που αλληλοενισχύονται σε ένα εδαφικό πλαίσιο και από κοινού προωθούν και αναβαθμίζουν το επίπεδο αριστείας καινοτομίας σε περιφερειακή διάσταση.

Οι βασικοί στόχοι της προκήρυξης είναι:

 • Άριστα και βιώσιμα οικοσυστήματα καινοτομίας με έμφαση στις χώρες διεύρυνσης
 • Μακροπρόθεσμες κοινές στρατηγικές Ε&Κ που υποστηρίζονται από συγκεκριμένα σχέδια δράσης ευρωπαϊκής σημασίας
 • Κοινά επενδυτικά σχέδια για Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων υποδομών που αξιοποιούν εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά κεφάλαια καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια
 • Πιλοτικά έργα Ε&Κ παράλληλα με μια κοινή στρατηγική και σύμφωνα με περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές, ιδίως περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)
 • Νέες ικανότητες και δεξιότητες για ερευνητές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες σε τομείς έντασης Ε&Κ
 • Ενισχυμένοι δεσμοί μεταξύ επιστημονικών, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων
 • Πόλοι έλξης ταλέντων στις συμμετέχουσες περιοχές και χώρες
 • Βελτιωμένη μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • Υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών
 • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ειδικά για ΜΜΕ και νέες θέσεις εργασίας.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Στο πλαίσιο του έργου METACITIES τα οικοσυστήματα καινοτομίας στις τρεις χωρικές περιφέρειες σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κόμβο αριστείας (Excellence Hub) για μελλοντικές Πόλεις και Περιφέρειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE). Το METACITIES Excellence Hub είναι ένα βιώσιμο δίκτυο που προσφέρει μια κοινή πλατφόρμα για συνεργασία, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διασυνοριακούς τομείς προτεραιότητας και επιστημονικούς κλάδους σχετικά με την παραγωγή, την κυκλοφορία και τη χρήση της γνώσης. Συγκεκριμένα ο κόμβος καινοτομίας METACITIES βασίζεται στην ανάπτυξη κοινής στρατηγικής Ε&Κ σε περιφερειακό επίπεδο στις 3 χώρες, δημιουργώντας ένα πλέγμα δεσμών συνεργασίας μεταξύ τομέων, αναπτύσσοντας κοινές δραστηριότητες έρευνας , καινοτομίας και προβολής καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων βιωσιμότητας με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Περιφερειών όπου συμμετέχουν. H συνεργασία στοχεύει να ωφελήσει τους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα περιφερειακά οικοσυστήματα και ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης καθώς εστιάζει στην υποστήριξη των κοινών Στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση σε κάθε Περιφέρεια (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3). Συγκεκριμένα ο κόμβος καινοτομίας METACITIES εστιάζει θεματικά στις Μελλοντικές Έξυπνες Πόλεις και θεωρεί ότι για την επίτευξή τους απαιτούνται φιλόδοξα προγράμματα Ε&Κ με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων καθώς και η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Για να επιτευχθεί βιώσιμος ψηφιακός μετασχηματισμός σύμφωνα με τα RIS3 της κάθε Περιφέρειας θα εφαρμοστεί το μοντέλο Quadruple Helix ανά περιοχή, όπου δηλαδή θα υποστηριχτούν συνέργειες μεταξύ των τοπικών παραγόντων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κλπ) με έμφαση στην ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι μοχλοί για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα γίνουν οι μελέτες και τα πιλοτικά μικρής κλίμακας ανά Έξυπνη Πόλη (Πάτρα, Λευκωσία και Μπουργκάς). Ταυτόχρονα και πάντα σύμφωνα με τις Περιφερειακές Στρατηγικές RIS3 θα προταθούν και θα αναπτυχθούν Πράσινα Επιχειρηματικά και Λειτουργικά Μοντέλα για Μελλοντικές Έξυπνες Πόλεις. Τα σχέδια επενδύσεων και βιωσιμότητας θα κινητοποιήσουν τις κοινότητες των τριών οικοσυστημάτων καινοτομίας για να προχωρήσουν ταχύτερα στις κοινές προσπάθειες.

Τα βασικά ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν στην κάθε πόλη θα δημιουργούν μια ακριβή και αξιόπιστη αναπαράσταση αναφοράς για την κάθε πόλη ενοποιώντας τον φυσικό και ψηφιακό κόσμο μέσα από τη συλλογή πραγματικών δεδομένων και την υλοποίηση μοντέλων. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία θα επιτρέπουν στους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης να αξιολογούν τη λειτουργία σημαντικών υποδομών αλλά και να ελέγχουν τις επιπτώσεις οποιωνδήποτε αλλαγών και τροποποιήσεων προτού πραγματοποιηθούν πραγματικά επενδύσεις και υλοποιήσεις.

Συγκεκριμένα στην Πάτρα και με τη συνεισφορά των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ο στόχος είναι η δημιουργία πιλοτικού ψηφιακού διδύμου και συγκεκριμένα ψηφιακής αναπαράστασης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας στην Πόλη της Πάτρας. Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν μοντέλα ανάπτυξης σε επίπεδο Πόλης (πχ αύξηση πληθυσμού κλπ), να υλοποιηθούν στρατηγικές κινητικότητας (π.χ. εισαγωγή άλλων τρόπων κινητικότητας) και να ελεγχθούν μοντέλα και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων (πχ δρομολογήσεις σε περίπτωση ανάγκης, επιπτώσεις μακροπρόθεσμων αλλαγών σε δρόμους και κίνηση κλπ). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αξιολόγησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και τρόπος υλοποίησης πρακτικών στον τομέα της κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα επιδιωχθεί και η διεύρυνση των πιλοτικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο

Σύμπραξη

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ EL ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ EL Εταίρος
 3. P-NET NEW GENERATION EMERGING NETWORKS & VERTICALS PRIVATE COMPANY EL Εταίρος
 4. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ EL Εταίρος
 5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AE EL Εταίρος
 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ EL Εταίρος
 7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» EL Εταίρος
 8. CYENS - CENTRE OF EXCELLENCE CY Εταίρος
 9. EBOS TECHNOLOGIES LIMITED CY Εταίρος
 10. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ CY Εταίρος
 11. ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ CY Εταίρος
 12. ΔΗΜΟΣ BURGAS BG Εταίρος
 13. INNOVATIVE SYSTEMS - BURGAS LTD BG Εταίρος
 14. SOUTHEAST DIGITAL INNOVATION HUB BG Εταίρος
 15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ EL Εταίρος
 16. YODIWO ΑΕ
 17. TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA BG Εταίρος
 18. FOUNDATION CLUSTER INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES , ICTC BG
 19. AARHUS UNIVERSITET DK Εταίρος
 20. DEPUTY MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITAL POLICY CY Associated
 21. PRIMETEL PLC CY Εταίρος

Δραστηριότητες ΠΔΕ

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα είναι πολλαπλός και σημαντικός. Αρχικά σαν φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης θα υποστηρίξει τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα Μετακίνησης και Κινητικότητας στην Πόλη της Πάτρας. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει τόσο τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας (πχ χάρτες, δρομολογήσεις, δεδομένα από φανάρια κίνησης κλπ) αλλά και πληροφοριών σε σχέση με τα σημαντικά στοιχεία της περιοχής για την εν λόγω εφαρμογή (πχ δρόμοι, γέφυρες, κλπ). Τα ψηφιακά εργαλεία αλλά και τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν μελλοντικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στον χώρο της Κινητικότητας. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι στρατηγικός σε σχέση με την αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού ως προς τη RIS3. Η ουσιαστική και καταλυτική συνέργεια με τους κατά τόπους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό άλλων πόλεων.

H εξειδίκευση της πρότασης για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφορούν:

 • Ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην ΠΔΕ
 • Διασύνδεση με σχετικές πρωτοβουλίες της ΠΔΕ
 • Ορισμός στρατηγικών Ε&Κ που υποστηρίζονται από συγκεκριμένα σχέδια δράσης ευρωπαϊκής σημασίας

Η ΠΔΕ θα συμμετάσχει ως φορέας διακυβέρνησης σε όλα τα πακέτα εργασίας αντλώντας χρήσιμα συμπεράσματα και καταθέτοντας την εμπειρία και γνώση της σύμπραξη.


METACITIES - Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe

Program: Horizon Europe

Program Managing Authority: EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)

Duration: 48 months (1/1/2023-31/12/2026)

Total budget: €4,994,500.00

RWG budget: €128,750.00 (100% European funding)

Website: www.metacities-hub.com

Short description

Smart cities and smart regions are nowadays positioned at the intersection of digital technology, disruptive innovation and urban/rural environments for citizens, entrepreneurs and policy makers and becoming ‘smarter’ by means of accelerating the adoption of digital technologies and by rapidly introducing solutions across all sectors of community activities. Many municipalities and regional authorities have already started taking into consideration these advances in their planning and daily operations. Notwithstanding that the architectural and business models of how to build smart cities and regions have not yet reached maturity, new trends, such as Digital Twins and Metaverse are added to the equation of finding the appropriate model. Digital Twins offer tangible digital replicas of several aspects of a city and allow the assessment of effects of any changes before investments and implementations of strategic plans occur.

METACITIES strategic vision is to create a hub of excellence underpinned by a new framework and digital agenda that exploit the new enabling technologies and features, while empowering the various stakeholders to mutually reinforce each other and synergistically raise the level of smart city/region innovation. METACITIES recognizes the emergence of a new reality, which has not yet reached technical, scientific, organizational, and administrative maturity, and in this respect presents many opportunities. Investing in such a new reality as Digital Twins, significantly increases the chances of creating an effective innovative ecosystem that will take advantage of the potential of the region and lead the developments in this field.

Three place-based innovation ecosystems in Cyprus, Greece and Bulgaria partner together to create an Excellence Hub for Future Cities and Regions in Southeast Europe (SEE). The METACITIES Excellence Hub is a sustainable network that offers a common platform for collaboration, cross-fertilization, and best practices sharing across borders, sectors and disciplines on knowledge production, circulation and use. Founded upon a joint R&I strategy, a nexus of collaborative links across sectors, joint research, innovation and outreach activities as well as business modelling and sustainability plans, the collaboration aims to benefit citizens, stakeholders, regional ecosystems and the whole SEE region. The thematic focus on future and metaverse cities necessitates the definition of ambitious R&I agendas and the uptake of advanced digital technologies. Digital Twins (DT) of future cities/regions provide accurate and reliable reference representation seamlessly unifying the physical, digital and human worlds and enabling stakeholders to assess the effects of any changes before investments and implementations actually occur. The proposed Open Digital Twin Framework facilitates co-development of complementary future city domains along with their equivalent DTs. The applied Quadruple Helix Model forges synergies among actors and alignment of public and private sector priorities for regional development. PoC studies, small-scale pilots and feasibility assessments validate project outcomes. Green Business and Operation Models will be developed for future and metaverse cities, as well as for the METACITIES Excellence Hub. Investment and Sustainability Plans will mobilize the communities of the three innovation ecosystems to progress faster in joined efforts. Common investment plans for R&I, infrastructures and support for real-life experimentation, aim to leverage national, regional and European funds as well as crowd funds and private capital in a synergetic manner.

Consortium:

 1. PANEPISTIMIO PATRON EL Coordinator
 2. UNIVERSITY OF PELOPONNESE EL Partner
 3. P-NET NEW GENERATION EMERGING NETWORKS & VERTICALS PRIVATE COMPANY EL Partner
 4. Hellenic American Education Center EL Partner
 5. ETAIREIA DIOIKISEOS EPICHEIRISEON KAI ERGON AE EL Partner
 6. DIMOS PATREON EL Partner
 7. HELLENIC RESEARCH AND EDUCATIONAL INSTITUTE "PANOS MYLONAS" FOR THE ROAD SAFETY AND THE PREVENTION/REDUCTION OF TRAFFIC ACCIDENTS EL Partner
 8. CYENS - CENTRE OF EXCELLENCE CY Partner
 9. EBOS TECHNOLOGIES LIMITED CY Partner
 10. ENOSI DIMON KYPROU SOMATEIO CY Partner
 11. KYPRIAKOS SYNDESMOS KATANALOTON CY Partner
 12. OBSHTINA BURGAS BG Partner
 13. INNOVATIVE SYSTEMS - BURGAS LTD BG Partner
 14. JUGOIZTOCHEN DIGITALEN INOVACIONEN HUB BG Partner
 15. PERIFEREIA DYTIKI ELLADA EL Partner
 16. YODIWO ANONYMI ETAIREIA SCHEDIASISOLOKLIROMENON KYKLOMATON EL Partner
 17. TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA BG Partner
 18. FOUNDATION CLUSTER INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BG Partner
 19. AARHUS UNIVERSITET DK Partner
 20. DEPUTY MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITAL POLICY CY Associated
 21. PRIMETEL PLC CY Partner

The role of the Region of Western Greece

The role of the Region of Western Greece is multiple and important. Initially, as a regional government body, it will support the creation of pilot applications in the field of Transportation and Mobility in the City of Patras. The support can be both the collection of operating data (e.g. maps, routes, data from traffic lights, etc.) but also information regarding the important elements of the area for the application (e.g. roads, bridges, etc.). The digital tools as well as the models that will be developed will be used to evaluate future regional development policies in the field of Mobility. The role of the Region is strategic in relation to the evaluation of specific digital transformation policies in relation to RIS3. Substantial and catalytic synergy with regional and local government bodies will be an example of good practice for the digital transformation of other cities.

The specification of the proposal for the role, responsibilities, results and deliverables for the Region of Western Greece concern:

 • Strengthening the innovation ecosystem in RWG
 • Interface with relevant RWG initiatives
 • Definition of R&D strategies supported by specific action plans of European importance

The RWG will participate as a governance body in all work packages, drawing useful conclusions and depositing the experience and knowledge of the partnership.

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.