Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 12:20

Εφαρμογή Βασικού Μέτρου B0703 της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ σχετικά με τους ΧΥΤΑ

Συντάκτης:  Στέφανος Παπαζησίμου
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το μέτρο B0703 αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ. Το 2016 σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, είχε υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα δράσης για την διερευνητική παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ όπως προβλεπόταν στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 και ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014). Δεδομένων των τότε αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμο για το 2017 το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συγκεκριμένα το 2017, μετά την προετοιμασία και την οριστικοποίηση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων (τρόπος υλοποίησης, προδιαγραφές), υποβλήθηκε πράξη με Τίτλο «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5000785) στα πλαίσια της με κωδ. 26b11a_1, Α/Α ΟΠΣ 1245 πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 6893/14-01-2016) για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δ. Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αρ. 4850/07/12/2017 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΛ437Λ6-6ΒΠ). Στην συγκεκριμένη πράξη το πρόγραμμα παρακολούθησης ΧΥΤΑ αποτελεί διακριτό υποέργο με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ/Υ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 – 2021» με προϋπολογισμό 169.354,84 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 40.645,16 και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 210.000,00 ευρώ]. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019 και η σχετική σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία ENVIRONLAB IKE στις 18-07-2019.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002, ΦΕΚ 1572Β/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική Ταφή απορριμμάτων», οι Φορείς λειτουργίας των ΧΥΤΑ οφείλουν να πραγματοποιούν χημικούς προσδιορισμού σε επιφανειακά (2 θέσεις) και υπόγεια ύδατα (3 γεωτρ.) και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των προσδιορισμών στην ετήσια έκθεσή τους. Στο πλαίσιο του παραπάνω υπο-έργου και ανεξάρτητα των φορέων διαχείρισης των ΧΥΤΑ, η υπηρεσία μας πραγματοποιεί προσδιορισμούς και μετρήσεις παραμέτρων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω (2 φορές το χρόνο) δια της αναδόχου εταιρείας.

Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι:

Υπόγεια ύδατα: Νιτρικά άλατα, pH, αγωγιμότητα NH4, ΝΟ2, ΝΟ3, Οργανικό Αζωτο, TSS , Ptot χλωριούχα ιόντα, θειικά ιόντα, BOD, COD, Al και βαρέα μέταλλα (As, Cd, Pb, Ni,Cr total, Hg ), SO4 Διαλελυμένο Οξυγόνο (mg/l), Τριχλωροαιθυλένιο, Τετραχλωροαιθυλένιο

 

Επιφανειακά ύδατα: pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Διαλελυμένο Οξυγόνο , TSS , NO2, NO3, NH4, Οργανικό Άζωτο, Ptot, BOD, COD, Al, ολική σκληρότητα εκφρασμένη σε mgCaCO3/l. Βαρέα μέταλλα (As, Cd, Pb, Zn Ni, Cr total), SO4, Cu , Cr+6, Cl

 

Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Υδατικό Διαμέρισμα EL04) αναπτύσσονται συνολικά τέσσερις (4) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους:

1. Σ.Δ.Σ.Α. 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ναυπάκτου θέση «Βλαχομάνδρα»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΒ1, και δύο κατάντη ΓΚΒ2, ΓΚΒ3), καθώς και δύο (2) θέσεις επιφανειακών, μία ανάντη ΕΑΒ6 και μία κατάντη ΕΚΒ5, επί του χειμάρρου νότια του ΧΥΤΑ

2. Σ.Δ.Σ.Α. 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Αγρινίου θέση «Μονοδένδρι Λεπενού ή Στράτος»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΛ1 και δύο κατάντη ΓΚΛ4, ΓΚΛ5) και δύο (2) σημεία σε κατάντη επιφανειακά σώματα (ΕΚΛ6 εντός του ΧΥΤΑ και ΕΚΛ7 εκτός των ορίων του ΧΥΤΑ και περίπου 450m ΝΝΔ αυτού)

3. Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας θέση «Κακοπετριά» Πάλαιρος
Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΠ3, και δύο κατάντη ΓΚΠ1, ΓΚΠ2) ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ. Η γεώτρηση ΓΚΠ2 δεν έχει φτάσει σε βάθος υδροφόρου.

4. Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Θέση «Αγ. Συμεώνος»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων υπάρχουν τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΜ1 και δύο κατάντη ΓΚΜ2, ΓΚΜ3) και ένα (1) σημείο σε κατάντη επιφανειακό χείμαρρο διαλείπουσας ροής (ΕΚΜ5 ~650m κατάντη του ΧΥΤΑ)

 

Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αχαΐας (Υδατικό Διαμέρισμα EL02) αναπτύσσονται συνολικά τρείς (3) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους:

1. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 1ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Πατρών Θέση «Ξερόλακκα»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΞ3, και δύο κατάντη ΓΚΞ1 και ΓΚΞ2), ένα πηγάδι ιδιώτη (ΓΚΞ4, το οποίο εντοπίζεται περίπου 1.250 m κατάντη των ορίων του ΧΥΤΑ) και ένα (1) σημείο σε επιφανειακό σώμα (ΕΚΞ3)

2. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 2ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Δυτ. Αχαΐας θέση «Κάτω Βάθρες»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων ο Φορέας διαθέτει δύο (2) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΦ1 και μια κατάντη ΓΚΦ3) και ένα επιφανειακό (κατάντη ΕΚΦ4), ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδατικά συστήματα ανάντη. Η γεώτρηση ΓΚΦ2, η οποία σφραγίστηκε το 2016 λόγω προβλημάτων διάβρωσης, δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.

3. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Αιγιάλειας Θέση «Κακιχούνι»
Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων ο Φορέας διαθέτει τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΑ1 και δύο κατάντη ΓΚΑ1 και ΓΚΑ2) . Η λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει ανασταλεί, κατόπιν της από 22-01-2019 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της συζήτησης της ένδικης αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία εκδικάστηκε στις 21-03-2019. Με την υπ. αρ. 55/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία του ΧΥΤΑ μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί σύννομη και ασφαλής η συνέχιση της λειτουργίας του.

 

Τέλος, στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Ηλείας (Υδατικό Διαμέρισμα EL02) αναπτύσσεται ένας ΧΥΤΥ. Πρόκειται για τον ΧΥΤΥ Τριανταφυλιάς. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΥ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας στη θέση «Τριανταφυλλιά», εντός των ορίων των Δ. Ήλιδας και Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας,

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΤΡ1, και δύο κατάντη ΓΚΤΡ2, ΓΚΤΡ3), ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα.


Δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος στο σχετικό κεφάλαιο των αναρτημένων εκθέσεων.

Δείτε το πληροφοριακό χάρτη της ΠΔΕ για τα παραπάνω (PDEmap)

Μεταφορτώστε την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 την ΕΚΘΕΣΗ 2017-2018 την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019-2020 την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 και την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023 11:17
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.