Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 12:20

Εφαρμογή Βασικού Μέτρου B0703 της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ σχετικά με τους ΧΥΤΑ

Συντάκτης:  Στέφανος Παπαζησίμου
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το μέτρο B0703 αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ. Το 2016 σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, είχε υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα δράσης για την διερευνητική παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ όπως προβλεπόταν στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 και ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014). Δεδομένων των τότε αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμο για το 2017 το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συγκεκριμένα το 2017, μετά την προετοιμασία και την οριστικοποίηση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων (τρόπος υλοποίησης, προδιαγραφές), υποβλήθηκε πράξη με Τίτλο «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5000785) στα πλαίσια της με κωδ. 26b11a_1, Α/Α ΟΠΣ 1245 πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 6893/14-01-2016) για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δ. Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αρ. 4850/07/12/2017 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΛ437Λ6-6ΒΠ).Στην συγκεκριμένη πράξη το πρόγραμμα παρακολούθησης ΧΥΤΑ αποτελεί διακριτό υποέργο με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ/Υ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019 – 2021» μεπροϋπολογισμό 169.354,84 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΦΠΑ 24%: 40.645,16 και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 210.000,00 ευρώ].Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019 και η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 18-07-2019.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002, ΦΕΚ 1572Β/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική Ταφή απορριμμάτων», οι Φορείς λειτουργίας των ΧΥΤΑ οφείλουν να πραγματοποιούν χημικούς προσδιορισμού σε επιφανειακά (2 θέσεις) και υπόγεια ύδατα (3 γεωτρ.) και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των προσδιορισμών στην ετήσια έκθεσή τους.

Η υπηρεσία μας για το 2018, ανεξάρτητα των φορέων διαχείρισης των ΧΥΤΑ, πραγματοποίησε προσδιορισμούς και μετρήσεις παραμέτρων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο). Οι προσδιορισμοί πραγματοποιήθηκαν από το Τμ. Α – Εργαστηριακών Ελέγχων της Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι:

Υπόγεια ύδατα: Νιτρικά άλατα, pH, αγωγιμότητα NH4, ΝΟ2, χλωριούχα ιόντα, θειικά ιόντα, BOD, COD, Al και βαρέα μετάλλων As, Cd, Pb, Ni,Crtotal.

Επιφανειακά ύδατα: pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, NO2, NO3, NH4, PO4, BOD, COD, Al,ολική σκληρότητα εκφρασμένη σε mgCaCO3/l. Βαρέα μέταλλα As, Cd, Pb, Ni, Crtotal.

Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Υδατικό Διαμέρισμα EL04) αναπτύσσονται συνολικά τέσσερις (4) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους:

1. Σ.Δ.Σ.Α. 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ναυπάκτου θέση «Βλαχομάνδρα»

Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΒ1, και δύο κατάντη ΓΚΒ2, ΓΚΒ3), ενώ ανάντη δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα.

2. Σ.Δ.Σ.Α. 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Αγρινίου θέση «Μονοδένδρι Λεπενού ή Στράτος»

Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΛ1, και δύο κατάντη ΓΚΛ4, ΓΚΛ5) και τρία (3) σημεία σε επιφανειακά σώματα (ΕΑΛ2, ΕΑΛ3 και ΕΚΛ6).

3. Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας θέση «Κακοπετριά» Πάλαιρος

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΠ3, και δύο κατάντη ΓΚΠ1, ΓΚΠ2) ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ. Η γεώτρηση ΓΚΠ2 δεν έχει φτάσει σε βάθος υδροφόρου.

4. Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Θέση «Αγ. Συμεώνος»

Εκτός Λειτουργίας το 2018. Η παρακολούθηση θα εφαρμοστεί το 2019 σε θέσεις που θα ορίσει ο φορέας λειτουγίας.


Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αχαΐας (Υδατικό Διαμέρισμα EL02) αναπτύσσονται συνολικά τρείς (3) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους:

1. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 1ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Πατρών Θέση «Ξερόλακκα»

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντι ΓΑΞ3, και δύο κατάντη ΓΚΞ2, ΓΚΞ4) και τρία (3) σημεία σε επιφανειακά σώματα (ΕΑΞ1, ΕΚΞ2 και ΕΚΞ3)

2. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 2ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Δυτ. Αχαΐας θέση «Κάτω Βάθρες»

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία ανάντι ΓΑΦ1, και δύο κατάντη ΓΚΦ2, ΓΚΦ3) και ένα επιφανειακό κατάντη (ΕΚΦ4) ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα ανάντη.

3. Α.Σ.Δ.Σ.Α. 3ης ΔΕ Π.Ε. Αχαΐας, Δ. Αιγιάλειας Θέση «Κακιχούνι»

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τέσσερις (4) γεωτρήσεις ΓΚΑ1, ΓΚΑ2, ΓΚΑ3, ΓΚΑ4). Λόγω της εφαρμογής ενεργειών συμμόρφωσης από τον φορέα λειτουργίας η παρακολούθηση θα ξεκινήσει το 2019.

Τέλος, στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Ηλείας (Υδατικό Διαμέρισμα EL02) αναπτύσσεται ένας ΧΥΤΥ. Πρόκειται για τον ΧΥΤΥ Τριανταφυλιάς. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΥ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας στη θέση «Τριανταφυλλιά», εντός των ορίων των Δ. Ήλιδας και Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας,

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρεις (3) γεωτρήσεις (μία ανάντη ΓΑΤΡ1, και δύο κατάντη ΓΚΤΡ2, ΓΚΤΡ3), ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα.


Δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος στο σχετικό κεφάλαιο της αναρτημένης έκθεσης 2017-2018.

Δείτε το πληροφοριακό χάρτη της ΠΔΕ για τα παραπάνω (PDEmap)

Μεταφορτώστε την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 και την ΕΚΘΕΣΗ 2017-2018.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 13:15