//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2011 12:05

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας στο πρόγραμμα INTERREG IVC

Επτά συνολικά προτάσεις, που συνδέονται με τις πολιτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, υπεβλήθησαν από την Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC.

Το πρόγραμμα, ως γνωστόν, έχει σαν σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το πρόγραμμα INTERREG IVC χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κατά 85% ενώ το υπόλοιπο 15% είναι κρατική χρηματοδότηση.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η ΝΕΑ συμμετέχουν με 7 προτάσεις συνολικά, που υποβλήθηκαν από δημόσιους φορείς στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Αγγλία. Όλη η προετοιμασία για τη συμμετοχή στις προτάσεις και των δυο φορέων έγινε από τη ΝΕΑ.

Τα θεματικά αντικείμενα των έργων ενισχύουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα αφορούν τους εξής τομείς:

  • Προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων με βάση το τρίπτυχο πολιτικές διακυβέρνησης – ανάγκες αγοράς – εκπαίδευση. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται άμεσα με καλές πρακτικές σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των θερμοκοιτίδων, την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και με τα επίπεδα συνεργασίας και τα δίκτυα υποστήριξης των θερμοκοιτίδων.
  • Διερεύνηση λύσεων για τη τόνωση της επιχειρηματικότητας των Περιφερειών που διέρχονται οικονομική κρίση, μέσω της διαφοροποίησης των οικονομιών τους. Οι λύσεις που προτείνονται κινούνται προς μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό των περιοχών όπως το φυσικό περιβάλλον, η παράδοση, η τέχνη, ο πολιτισμός κ.α.
  • Προώθηση της «κοινωνικής οικονομίας» και των «κοινωνικών επιχειρήσεων» ως μέσο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, εισάγοντας τη τριπλή προσέγγιση Διακυβέρνηση -  Αγορά – Εκπαίδευση, ώστε να εξαχθούν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και μεθοδολογίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας από το εκπαιδευτικό στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Προώθηση πολιτικών στον τομέα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της δημιουργίας επιχειρήσεων για τη συμβολή στη μείωση της ανεργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα των αγροτικών περιοχών, ακολουθώντας τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 και στοχεύοντας στην προώθηση της εντατικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου για τα τοπικά μνημεία που θα διανέμεται στους τελικούς χρήστες μέσω των αγορών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.
  • Βελτίωση των πολιτικών που σχετίζονται με τις δημόσιες μεταφορές και συγκοινωνίες και πιο συγκεκριμένα μέσω της πραγματοποίησης μελετών για την ενοποίηση περιφερειακών και αστικών μαζικών μέσων μεταφοράς σε επίπεδο δρομολογίων, εισιτηρίων κ.α. και το σχεδιασμό τερματικών σταθμών και χώρων στάθμευσης τύπου "Park & Ride". Ο απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση αυτών ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της βελτίωσης της ποιότητας εργασίας και των προϊόντων, της επένδυσης στην οικονομία της γνώσης και τους νέους, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογικών καινοτομιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δυο φορέων ανέρχεται σε 900.000 € περίπου, ενώ τα έργα εφόσον εγκριθούν θα υλοποιηθούν την περίοδο 2012 – 2014.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος του 2011 από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του INTERREG IVC.