Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 11:23

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 4.230,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ».

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 15:47