Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020 11:55

Διευκρίνιση αναφορικά με την αριθμ. πρωτ. 52767/3819/21-2-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διευκρίνιση αναφορικά με την αριθμ. πρωτ. 52767/3819/21-2-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο ESMARTCITY για την υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 27 και 28 Απριλίου 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020 19:14