Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 14:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «PATH»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή α) υπηρεσιών εκτύπωσης (επεξεργασία και παραγωγή) και λοιπών προωθητικών υπηρεσιών και β) υπηρεσιών για την ανάπτυξη και υποστήριξη (παραμετροποίηση) πλατφόρμας μικροχρηματοδότησης (crowdfunding platform), την τεχνική υποστήριξη της καμπάνιας & σύνδεση - υποστήριξη πλατφόρμας πολυμεσικών χαρτών (multimedia map webbased platform), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο (M.I.S. 5003444).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 14:31