Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 12:35

Δημοσιοποίηση εκ νέου στοιχείων Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» προϋπολογισμού: 4.340.000,00€ με Φ.Π.Α.

Δημοσιοποίηση εκ νέου στοιχείων Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» προϋπολογισμού: 4.340.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ501 με κωδικό2020ΕΠ50100008) και ανακοίνωση διενέργειας νέας ηλεκτρονικής κλήρωσης, λόγω ακύρωσης της διενεργηθείσας στις 11-09-2019 (Α/Α 7169), για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 15:12