Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 12:23

Διακήρυξη έργου «Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λαρισσό ποταμό»

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας, κατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας έτοιμης προς κυκλοφορία και πλήρης ενσωμάτωση της με την υφιστάμενη οδό με τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες καθώς και τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Εργασίες προμήθειας, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του καταστρώματος της γέφυρας καθώς και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Μάρτιος 2021 15:32