//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2021 21:13

Διαγωνισμός έργου: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από Κ. Χρυσοβιτσά μέχρι Πλάτανο»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Προυπολογισμός μελέτης: 2.750.000,00 € (με ΦΠΑ)/ 2.217.741,94 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001)/Κωδικός:2021ΕΠ00100055

CPV: 45233120-6 ‘Εργα Οδοποιϊας

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)

 

- Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α:183596), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

- Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

- H προκήρυξη σύμβασης καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΨΗΡΠ7Λ6-2Λ2) και στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009298926.

- Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009298889.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 03 Οκτώβριος 2021 10:12