Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 14:00

Προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.  - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΑ ΤΗΝ :

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα ένα Φωτοτυπικό μεγάλης παραγωγής (βαρύ φόρτου εργασίας) που θα χρησιμοποιηθεί στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού για εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας και ότι άλλο έκτακτο όπως εκλογική διαδικασία που απαιτεί πολύ όγκο εκτυπώσεων, και έναAσπρόμαυρο πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής& Scanner δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Το πολυμηχάνημα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού θα έχει μεγαλύτερο κόστος από της Δ/νσης Τεχνικών Έργων λόγω κάλυψης και επιπλέων αναγκών όπως εκλογές, και ότι δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω πολυμηχανήματα στην διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών".

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 05 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Συνημμένα έγγραφα η Τεχνική και Οικονομική προσφορά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 14:12