Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Στέφανος Παπαζησίμου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια της 1ης αναθεώρησης στα ΥΔ 01, 02 και 04:

1. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 901 ΦΕΚ4681Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

2. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 894 ΦΕΚ4665Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

3. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 898 ΦΕΚ4678Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Το μέτρο B0703 αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ. Το 2016 σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, είχε υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα δράσης για την διερευνητική παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ όπως προβλεπόταν στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 και ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014). Δεδομένων των τότε αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμο για το 2017 το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 11:24

Υδατικά Διαμερίσματα - Διαχειριστικά Σχέδια

Η χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε τμήματα των Υδατικών Διαμερισμάτων (02) Βόρειας Πελοποννήσου, (01) Δυτικής Πελοποννήσου, (04) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ μία μικρή έκταση στο βόρεια άκρο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καταλαμβάνει τμήμα του Υδατικού διαμερίσματος (05) Ηπείρου και συγκεκριμένα της ΛΑΠ Άραχθου (GR 14).

Η κοινοτική οδηγία για τα ύδατα 60/ΕΚ/2000 έχει ενσωματωθεί σταδιακά στην εθνική νομοθεσία μέχρι σήμερα ενώ έχουν εκδοθεί και τα διαχειριστικά σχέδια ΛΑΠ των περιοχών ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τις αποφάσεις της Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου, η οποία αφορά τα Υδατικά διαμερίσματα 01 και 02. Καθώς και την απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" η οποία αφορά το Υδατικό Διαμέρισμα 04.

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 10:02

ΧΥΤΑ-Υ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίζονται συνολικά 7 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (4 στην Π.Ε. Αιτ/νίας, 3 στην Π.Ε. Αχαΐας) και ένας ΧΥΤ Υπολειμμάτων (στην Π.Ε. Ηλείας). Η λειτουργία τους διέπεται μεταξύ άλλων και από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από:

1. ΚΥΑ αρ. Η.Π. 29407/35508 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», όπως ισχύει.

2. To N. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει.

3. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/09-11-2015), άρθρο 31.

4. Το αρ. 225 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

5. Την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ436Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ/Υ ΠΔΕ :

Για την υλοποίηση του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν εφαρμογή ανοικτού κώδικα QGIS, η οποία έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται γεωχωρικά δεδομένα, να παράγει σχετικούς χάρτες, να τους δημοσιεύει στο διαδίκτυο και να είναι προσπελάσιμοι διαδικτυακά από τον οποιοδήποτε και από οπουδήποτε, μέσω υπολογιστή ή κινητού smartphone και με χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (browser). Ο τελικός διαδικτυακός πολυεπίπεδος χάρτης είναι προσπελάσιμος από όλους μέσω απλού φυλομετρητή (browser). Με απλό click στο χάρτη είναι δυνατή η επιλογή σημείου και η παρουσίαση των δεδομένων, τα οποία γεωαναφέρονται σε αυτό το σημείο για τα ενεργά επίπεδα. Σε τοπικό επίπεδο από το λογισμικό μπορεί να εξαχθούν για κάθε επίπεδο αρχεία .kml για καθημερινή χρήση με το λογισμικό "google earth".