Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012 12:14

Πράξη επιβολής προστίμου ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας κατασκευής μερών μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών κουφωμάτων  ιδιοκτησίας «Αθαν.Αρέτας-Δημ.Αρέτας» ΕΕ που βρίσκεται εντός οικισμού Μπούζας Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Σελίδα 37 από 37