Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Κενές θέσεις Φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ιανουαρίου του έτους 2022, βάσει του άρθρου 64 του Ν.4509/22-12-2017 (ΦΕΚ 201/τΑ΄/2017) και του άρθρου 29 του Ν.4715/1-8-2020 (ΦΕΚ 149/τΑ/1-8-2020) περί «Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου»

Το 4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της περιφερειακής περιόδου. Στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κάθε έτος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2022 οριστικοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης της Α΄ & Β΄ Φάσης του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατά την υλοποίησή του ενδέχεται τροποποίηση του προγραμματισμού που έχει προβλεφθεί στο 4ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβανομένων υπ’ όψη των προτεραιοτήτων. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Πρόσβαση στο τελικό κείμενο του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης 2022 μπορείτε να έχετε εδώ.

Σημειώνεται ότι οι πίνακες έργων/δράσεων με τα στοιχεία προϋπολογισμού και κατανομών του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2022 δεν αποτελούν νομικές δεσμεύσεις αφού αυτές εκκινούν από την έγκριση και ένταξη αυτών στις συλλογικές αποφάσεις. Τα οικονομικά στοιχεία και ιδίως οι προτεινόμενες κατανομές ακολουθούν τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών αποφάσεων των κατευθύνσεων, προβλέψεων και περιορισμών των σχετικών εγκυκλίων.

Επιπλέον, τα οικονομικά στοιχεία των έργων/δράσεων στους πίνακες του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Έτους 2022 διευκρινίζεται ότι είναι προτεινόμενα και περιγράφουν ποσοτικοποιημένα το πλαίσιο δράσης της ΠΔΕ. Η οριστική διαμόρφωσή τους γίνεται με την ένταξη σε συλλογικές αποφάσεις και τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ. Επομένως, οι πίνακες δεν είναι δεσμευτικοί και αποκλειστικοί αφού μπορούν να εντάσσονται νέα έργα /δράσεις και να τροποποιούνται ανάλογα τα οικονομικά στοιχεία σε συλλογικές αποφάσεις και τον πρ/σμο της ΠΔΕ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης με την υπ’ αρ. 133633/16.12.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 5926), προχωρά στην ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπό της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθ. 1 παρ. 2 της ως άνω Υ.Α.

Σημειώνεται ότι το ΠΠΑ της ΠΔΕ καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961) και τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Π.Δ. 132/ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27.12.2010 όπως ισχύει), προχώρησε στην κατάρτιση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, η δομή του οποίου περιλαμβάνει την Α΄& Β΄ Φάση ως εξής:

 • Ά Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Β΄ Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Οικονομικός Προγραμματισμός

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η χάραξη του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 268 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) και των αναγκών οργάνωσης, προγραμματισμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης πόρων, ώστε οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας να έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη της.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023), η οποία εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 27/25-05-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτυπώθηκε το νέο αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που περιγράφεται ακολούθως: «Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού» και γίνεται εξειδίκευση του οράματος σε στρατηγικούς στόχους, κατευθυντήριες αρχές, στρατηγικούς άξονες και μέτρα.

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου έγινε σύμφωνα με τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού (συμπερίληψη απόψεων και προτάσεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα) και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπεριστατωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας. Στην ίδια βάση συμμετοχικότητας και συναίνεσης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τέθηκε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023) που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και τον Οικονομικό Προγραμματισμό, σκοπός είναι η διαχείριση του νέου αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως διατυπώθηκε στην Α΄ Φάση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε δράσεις κι έργα που θα υλοποιήσουν ή έχουν ήδη εκκινήσει να υλοποιούν οι Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο χρονικό διάστημα 2020 – 2023.

Επιπλέον, στόχος είναι ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός να αποτελέσει τόσο εργαλείο υποβοήθησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσο και βάση για την εκπόνηση κειμένων και πολιτικών στρατηγικού χαρακτήρα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως π.χ. η εξειδίκευση των πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 σε περιφερειακό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, στη Β΄ Φάση παρουσιάζονται:

 • τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δράσεις/ έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΕ και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα) ή έχει ήδη εκκινήσει η υλοποίησή τους
 • τα είκοσι πιο εμβληματικά έργα/ δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 2020 – 2023
 • τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις λοιπές προτεινόμενες δράσεις/ έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΕ, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας
 • οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023.

Πρόσβαση στο τελικό κείμενο του 4ετους Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορείτε να έχετε μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο.

Αιτ/νίας

Τελευταία ημερομηνία έκδοσης δελτίου τιμών Αιτ/νίας: Παρασκευή, 13/05/2022  (μεταφόρτωση)

Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον μήνα:   

   


  Αχαΐας 

  Τελευταία ημερομηνία έκδοσης δελτίου τιμών Αχαΐας: Τετάρτη, 11/05/2022  (μεταφόρτωση)

  Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον μήνα:   

    


   Σελίδα 1 από 10