//
Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

nektarios-farmakis-contentΦίλες και φίλοι,

Είμαι ο Νεκτάριος Φαρμάκης και σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον τόπο που φωτίζουν η προαιώνια φλόγα του Ολυμπισμού μαζί με την φλόγα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, συναποτελούν τις περιφερειακές ενότητες που «διηγούνται» την ιστορία του Ελληνισμού επί 3.000 χρόνια.

Η Δυτική Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο το άσβεστο αποτύπωμα του παρελθόντος στο παρόν. Αλλά και μία περιοχή υψηλών δυνατοτήτων που διεκδικεί ένα δυναμικό μέλλον στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Με εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, με το μεγαλύτερο υδάτινο δυναμικό στην Ελλάδα, με μοναδικές παραλίες και προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες φυσικό περιβάλλον.

Κυρίως όμως με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και ειδικά των νέων της, που οικοδομούν ένα σύγχρονο τοπίο καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Χρέος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι να στηρίζει και να ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.

Με βελτίωση των υποδομών και του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και με ανάδειξη του όμορφου και εξωστρεφούς «προσώπου» της Δυτικής Ελλάδας.

Με αυτό τον στόχο, ξεκινήσαμε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έναν νέο κύκλο στην διοίκηση της Περιφέρειας.

Και για να τον πετύχουμε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή όλων. Γι’ αυτό και η επικοινωνία σας μαζί μας, δεν είναι απλά χρήσιμη, αλλά πολύτιμη.

Καλωσορίσατε και πάλι, στη Δυτική Ελλάδα. Τη γη της Φλόγας!

Φιλικά,
Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Παρασκευή, 02 Αύγουστος 2019 08:42

Προστασία από τα κουνούπια

Ενημερωτικό Εντυπο για Προστασία απο τα Κουνούπια - Γενικού Πληθυσμού

Ενημερωτικό Εντυπο για Προστασία απο τα Κουνούπια - Μαθητές Δημοτικού

 

tilΓια θέματα όχλησης και προστασίας από τα κουνούπια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορείτε να απευθύνεστε απο σταθερό, χωρίς χρέωση, στο τηλέφωνο 800-11-244-24 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2019 09:07

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 140248-24.12.2018 (ΦΕΚ B 5901 - 31.12.2018) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) ( μετάβαση)
 • Εγχειρίδιο λειτουργιών e-ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3.1 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο 3.2 - Πίνακας Αναφοράς Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)

 

Κυριακή, 16 Δεκέμβριος 2018 03:08

1η πανελλήνια σύνοδος ΠΣΕΚ στην Πάτρα

Στη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα της χώρας επικεντρώθηκε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σήμερα Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών εγνωσμένου κύρους απ όλη την Ελλάδα.

«Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας βγαίνει από μια πολυδιάστατη κρίση και φαίνεται να ξαναβρίσκει τον βηματισμό της, είναι μονόδρομος η με κάθε τρόπο στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κρίσιμοι πυλώνες για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης» τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση της διασύνδεσης της παραγωγικής διαδικασίας με την έρευνα και την καινοτομία.

Συνεχίζοντας ο κ. Κατσιφάρας ανέφερε ότι μέσα από την συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία, η αύξηση των εξαγωγών και η αξιοποίηση της γνώσης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων.

Στη δυναμική που επιδεικνύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία εστίασε μεταξύ άλλων η Ματρώνα Κυπριανίδου γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τόνισε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η συνύπαρξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στα θεσμικά μέτρα υποστήριξης της εγχώριας έρευνας, αλλά και στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. «Μετά από μια δεκαετία συνεχούς υποχρηματοδότησης, η συνολική δαπάνη για έρευνα το 2016 ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 1% του ελληνικού ΑΕΠ», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αντίστοιχα αυξητικές τάσεις παρατηρούνται και στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και το σχεδιασμό του υπουργείου ανέλυσε κατά την εισήγησή του ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας Δρ Αστέριος Χατζηπαραδείσης.

Χαιρετισμό στη συνάντηση απεύθυνε και ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marc Lemaitre, ο οποίος αφού παρατήρησε ότι «η Ελλάδα επέστρεψε μετά από μια μεγάλη κρίση», είπε ότι θα πρέπει να εστιάσει στην καινοτομία για να βρει το δρόμο της ανάπτυξης. Κατέθεσε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση επιστημονικών και ερευνητικών φορέων που έγινε στην Πάτρα κι έδωσε βαρύτητα στην αξιοποίηση της καινοτομίας ώστε τα εγχώρια προϊόντα να γίνουν διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά.

Τη διαδικασία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, συλλέγοντας τις μέχρι σήμερα εμπειρίες από τη λειτουργία των ΠΣΕΚ σε όλη τη χώρα.

Ποιοι συμμετείχαν

Στην πρώτη συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας - Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Βασίλης Μπουργανός, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής – ερευνητής Α, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δημήτριος Νιάρχος, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου, καθηγητής τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Θωμαϊδης, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης, καθηγητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ο αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης – Φυσικός, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μιχάλης Καθαράκης, ο αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, Σχεδιασμός Ε&Α&Διαχείριση Δραστηριοτήτων, Έργων, Προγραμμάτων CERN και ESA Πέτρος Σουκουλιάς, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN Κωνσταντίνος Φούντας, ο Γραμματέας ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Μπακούρος, ο Γραμματέας ΠΣΕΚ Θεσσαλίας – Ιδρυτικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Βασίλης Ζάρκος, το μέλος του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου Θεολόγος Αθανασέλης, το μέλος του ΠΣΕΚ Ηπείρου Ιωάννης Γεωργίου, το μέλος ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου Περσεφόνη Φώκιαλη, το μέλος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Τσακίρογλου, ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Παντελής Μπότσαρης, τα μέλη ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας Ήρα Αντωνοπούλου, Γιώργος Σαλάχας, Σωτήριος Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Καρύδας.

Επίσης παρακολούθησαν τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρης Δριβίλας, ο περιφερειακός σύμβουλος Τρύφων Φωτόπουλος, η περιφερειακή σύμβουλος – εντεταλμένη αναπτυξιακού προγραμματισμού Αττικής Καλλιόπη Σταυροπούλου, η Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Κλεομένης Μπάρλος (ΣΕΒΠ&ΔΕ), ο Θεόδωρος Τσούμπελης (Επιμελητήριο Αχαΐας), Ιωάννης Γαροφαλάκης (Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ Διοφαντος), ο Βασίλης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), το στέλεχος υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μιχαήλ Γκούμας, ο εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Ηπείρου – Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Στρογγυλόπουλος, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

 • Απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΣΕΚ, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=GjTk6xfHMkk
 • Δήλωση της γ.γ Έρευνας και Τεχνολογίας Ματρώνας Κυπριανίδου για την 1η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΣΕΚ, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=v02nj6LpQWk
 • Δήλωση του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marc Lemaitre, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=R51JqCtljCc

Συνημμένα αρχεία

Παρουσιάσεις συμμετεχόντων

 • Αστέρης Χατζηπαραδείσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας
 • Γεώργιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πόπη Σταυροπούλου, ΠΣΕΚ Αττικής, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 • Δημήτριος Νιάρχος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής – ερευνητής Α, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • Ιωάννης Γεωργίου, μέλος του ΠΣΕΚ Ηπείρου
 • Νικόλαος Θωμαΐδης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου, καθηγητής τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Περσεφόνη Φώκιαλη, μέλος ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου
 • Χρήστος Τσακίρογλου, μέλος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 11:42

Test live streaming

Σελίδα 4 από 9