//
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021
W/O Attachments Visible

W/O Attachments Visible (12)

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021 11:54

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τομείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηματοδοτούμενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ, προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Βασικός στόχος στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται:

 • Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης (πανδημία covid-19).
 • Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από το έγγραφο της Περιφέρειας, έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021) - Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 137315-23.12.2020 (ΦΕΚ 5761/Β’/28.12.2020) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) ( μετάβαση)
 • Εγχειρίδιο λειτουργιών e-ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3.1 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο 3.2 - Πίνακας Αναφοράς Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 07:45

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 130433-16.12.2019 (ΦΕΚ 4749/Β’/23-12-2019) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) ( μετάβαση)
 • Εγχειρίδιο λειτουργιών e-ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3.1 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο 3.2 - Πίνακας Αναφοράς Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
Κυριακή, 10 Μάρτιος 2019 09:07

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 140248-24.12.2018 (ΦΕΚ B 5901 - 31.12.2018) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) ( μετάβαση)
 • Εγχειρίδιο λειτουργιών e-ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3.1 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο 3.2 - Πίνακας Αναφοράς Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)

 

Κυριακή, 16 Δεκέμβριος 2018 03:08

1η πανελλήνια σύνοδος ΠΣΕΚ στην Πάτρα

Στη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα της χώρας επικεντρώθηκε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σήμερα Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών εγνωσμένου κύρους απ όλη την Ελλάδα.

«Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας βγαίνει από μια πολυδιάστατη κρίση και φαίνεται να ξαναβρίσκει τον βηματισμό της, είναι μονόδρομος η με κάθε τρόπο στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κρίσιμοι πυλώνες για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης» τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση της διασύνδεσης της παραγωγικής διαδικασίας με την έρευνα και την καινοτομία.

Συνεχίζοντας ο κ. Κατσιφάρας ανέφερε ότι μέσα από την συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία, η αύξηση των εξαγωγών και η αξιοποίηση της γνώσης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων.

Στη δυναμική που επιδεικνύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία εστίασε μεταξύ άλλων η Ματρώνα Κυπριανίδου γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τόνισε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η συνύπαρξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στα θεσμικά μέτρα υποστήριξης της εγχώριας έρευνας, αλλά και στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. «Μετά από μια δεκαετία συνεχούς υποχρηματοδότησης, η συνολική δαπάνη για έρευνα το 2016 ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 1% του ελληνικού ΑΕΠ», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αντίστοιχα αυξητικές τάσεις παρατηρούνται και στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και το σχεδιασμό του υπουργείου ανέλυσε κατά την εισήγησή του ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας Δρ Αστέριος Χατζηπαραδείσης.

Χαιρετισμό στη συνάντηση απεύθυνε και ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marc Lemaitre, ο οποίος αφού παρατήρησε ότι «η Ελλάδα επέστρεψε μετά από μια μεγάλη κρίση», είπε ότι θα πρέπει να εστιάσει στην καινοτομία για να βρει το δρόμο της ανάπτυξης. Κατέθεσε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση επιστημονικών και ερευνητικών φορέων που έγινε στην Πάτρα κι έδωσε βαρύτητα στην αξιοποίηση της καινοτομίας ώστε τα εγχώρια προϊόντα να γίνουν διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά.

Τη διαδικασία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, συλλέγοντας τις μέχρι σήμερα εμπειρίες από τη λειτουργία των ΠΣΕΚ σε όλη τη χώρα.

Ποιοι συμμετείχαν

Στην πρώτη συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας - Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Βασίλης Μπουργανός, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής – ερευνητής Α, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δημήτριος Νιάρχος, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου, καθηγητής τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Θωμαϊδης, ο Πρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης, καθηγητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στεφανίδης, ο αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Κρήτης – Φυσικός, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μιχάλης Καθαράκης, ο αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, Σχεδιασμός Ε&Α&Διαχείριση Δραστηριοτήτων, Έργων, Προγραμμάτων CERN και ESA Πέτρος Σουκουλιάς, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN Κωνσταντίνος Φούντας, ο Γραμματέας ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Μπακούρος, ο Γραμματέας ΠΣΕΚ Θεσσαλίας – Ιδρυτικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Βασίλης Ζάρκος, το μέλος του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου Θεολόγος Αθανασέλης, το μέλος του ΠΣΕΚ Ηπείρου Ιωάννης Γεωργίου, το μέλος ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου Περσεφόνη Φώκιαλη, το μέλος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Τσακίρογλου, ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Παντελής Μπότσαρης, τα μέλη ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας Ήρα Αντωνοπούλου, Γιώργος Σαλάχας, Σωτήριος Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Καρύδας.

Επίσης παρακολούθησαν τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρης Δριβίλας, ο περιφερειακός σύμβουλος Τρύφων Φωτόπουλος, η περιφερειακή σύμβουλος – εντεταλμένη αναπτυξιακού προγραμματισμού Αττικής Καλλιόπη Σταυροπούλου, η Εκτελεστική Γραμματέας ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Κλεομένης Μπάρλος (ΣΕΒΠ&ΔΕ), ο Θεόδωρος Τσούμπελης (Επιμελητήριο Αχαΐας), Ιωάννης Γαροφαλάκης (Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ Διοφαντος), ο Βασίλης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), το στέλεχος υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μιχαήλ Γκούμας, ο εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Ηπείρου – Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Στρογγυλόπουλος, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

 • Απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΣΕΚ, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=GjTk6xfHMkk
 • Δήλωση της γ.γ Έρευνας και Τεχνολογίας Ματρώνας Κυπριανίδου για την 1η Πανελλήνια Συνάντηση ΠΣΕΚ, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=v02nj6LpQWk
 • Δήλωση του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marc Lemaitre, στο σύνδεσμο: www.youtube.com/watch?v=R51JqCtljCc

Συνημμένα αρχεία

Παρουσιάσεις συμμετεχόντων

 • Αστέρης Χατζηπαραδείσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ του υπουργείου Παιδείας
 • Γεώργιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας, καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πόπη Σταυροπούλου, ΠΣΕΚ Αττικής, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 • Δημήτριος Νιάρχος, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Αττικής – ερευνητής Α, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • Ιωάννης Γεωργίου, μέλος του ΠΣΕΚ Ηπείρου
 • Νικόλαος Θωμαΐδης, Πρόεδρος ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου, καθηγητής τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Περσεφόνη Φώκιαλη, μέλος ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου
 • Χρήστος Τσακίρογλου, μέλος ΠΣΕΚ Στερεάς Ελλάδας

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 141951-21.12.2017 (ΦΕΚ B 4610 - 28.12.2017) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) ( μετάβαση)
 • Εγχειρίδιο λειτουργιών e-ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3.1 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο 3.2 - Πίνακας Αναφοράς Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)

 

Τρίτη, 25 Απρίλιος 2017 13:21

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιοι οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 134444-23.12.2015 (ΦΕΚ B 2877 - 29.12.2015 - ΑΔΑ: ΒΜΛΙ4653Ο7-Π72) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη 2017 (7ΚΒ27Λ6-ΥΕΔ) - Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων-Μελετών του ΠΔΕ έτους 2017 της Περιφέρειας ΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

 

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 21:57

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιοι οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 134444-23.12.2015 (ΦΕΚ B 2877 - 29.12.2015 - ΑΔΑ: ΒΜΛΙ4653Ο7-Π72) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη 2017 (7ΚΒ27Λ6-ΥΕΔ) - Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων-Μελετών του ΠΔΕ έτους 2017 της Περιφέρειας ΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

 

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΑΠΠΥ ΠΔΕ και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μέσω συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, προέβη στη κατάρτιση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία.

Ως γενικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας καθορίζεται «η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-της ανάπτυξης της χωρικής ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεσης των παρεμβάσεων µε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, καθώς και με τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα προέλευσης».

Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία του ΕΑΠ Ηλείας
A/A Υποπρόγραμμα Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή
1 Υποπρόγραμμα 1: Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών 15.000.000 15.000.000 0
2 Υποπρόγραμμα 2: Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης 3.800.000 1.900.000 1.900.000
3 Υποπρόγραμμα 3: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.500.00 2.500.000 0
5 Υποπρόγραμμα 4: Τεχνική Βοήθεια 200.00 200.000 0
ΣΥΝΟΛΟ 21.500.000 19.600.000 1.900.000

 


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

2. Σχετική Νομοθεσία

 • Ορισµός αρµόδιας Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση και Έλεγχο των έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΕΠ401 του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆υτικής Ελλάδος (45767Λ6-ΗΣΜ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (7Ζ2Ρ7Λ6-ΜΡΡ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του» (ΦΕΚ B 2945 - 03.11.2014) ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής (ΦΕΚ B 1845 - 12.09.2007 / Αχαΐα) ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3624: Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3660: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. ( λήψη αρχείου)
 • Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΒΕΔΘ7Λ6-ΩΡ3) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της ΚΥΑ 16729/ΔΚΠ145/14-4/2011(ΦΕΚ667/Β) «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του» (ΒΕΙΩΗ-Χ8Β) ( λήψη αρχείου)
 • Διερεύνηση της πορείας υλοποίησης έργων που είχαν εγκριθεί από το Ε.Τ.Α.Ε.Α. και έχουν εγκριθεί στο Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος διαδικασίας χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ Β 1744 - 31.08.2007 / Ηλεία-Αιτωλοακαρνανία) ( λήψη αρχείου)
 • Προεδρικό Διάταγμα 227: Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)» (ΦΕΚ Α 259 - 22.11.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Προβλήματα που ανακύπτουν με την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων και των τίλτων συνεχιζόμενων έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του (πρώην) Ταμείου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Αρτας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής (ΦΕΚ 2024 Β 15.10.2007 / Ηλεία συμπληρωματικό) ( λήψη αρχείου)
 • Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές (ΦΕΚ Α 205 - 29.08.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ B 667 - 21.04.2011) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ Β 3557 - 31.12.2012) ( λήψη αρχείου)

3. Προκήρυξη Υποπρογράμματος 1 ΕΑΠ

 • Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων έργων - παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (7Η8Λ7Λ6-ΚΛΦ) ( λήψη αρχείου)
 • Διαβιβαστικό Προκήρυξης ΥΠ1 ΕΑΠ προς Δήμους ( λήψη αρχείου)
 • Σύστημα Αξιολόγησης Προκήρυξης Πυροπλήκτων ( λήψη αρχείου)

4. 2η Προκήρυξη Υποπρογράμματος 3 ΕΑΠ

 • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Word) ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Excel) ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων - παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ( λήψη αρχείου)

5. Προκήρυξη 2η του Υποπρογράμματος 1

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (ΑΔΑ 645Μ7Λ6-1Α6) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)

6. Προκήρυξη 3η του Υποπρογράμματος 3

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία (ΑΔΑ ΨΚΑ27Λ6-Ε4Φ) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2015 17:12

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014-2017 ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 – 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 75537-22.12.2014 (ΦΕΚ B 3499 - 29.12.2014 - ΑΔΑ: 7ΣΥΩΦ-4ΣΨ) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. Εθνικό σκέλος

 • ΣΑΕΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 101 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΗ48465ΦΘΘ-25Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨΡΜ465ΦΘΘ-ΑΜ1) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0543 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΗΗΛ465ΦΘΘ-Γ58) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0721 15.10.2015 (ΑΔΑ Ω4ΞΞ4653Ο7-Λ7Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 501 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 501 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0725 15.10.2015 (ΑΔΑ 6ΞΦΠ4653Ο7-ΚΩ6) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 13.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨ4Π465ΦΘΘ-8ΜΤ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΤ04465ΦΘΘ-11Τ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0388 14.07.2015 (ΑΔΑ Ψ4ΒΗ465ΦΘΘ-ΖΕ5) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0724 15.10.2015 (ΑΔΑ 6Ι6Ω4653Ο7-973) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001 & ΣΑΜΠ 301 (ΑΑ#05/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 747) (ΑΔΑ 6ΞΩΜ7Λ6-ΒΤΓ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΜΠ 001 (ΑΑ#06/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 782) (ΑΔΑ ΩΒ4Ρ7Λ6-Φ2Υ) ( λήψη αρχείου)

B. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Β.1. ΕΣΠΑ

 • ΣΑΕΠ 001/8
 • ΣΑΜΠ 001/8
  • ΣΑΜΠ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 738Ρ465ΦΘΘ-642) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 001/8
  • ΣΑΝΑ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 6ΦΡΑ465ΦΘΘ-ΦΑΑ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 006/8
  • ΣΑΝΑ 006/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ Ω9ΙΟ465ΦΘΘ-ΟΑΘ) ( λήψη αρχείου)

Β.2. Γ' ΚΠΣ

 • ΣΑΜΠ 001/3
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 001/3 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0534 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΒΥ9465ΦΘΘ-Μ5Θ) ( λήψη αρχείου)

B.3. Λοιπά συγχρηματοδοτούμενα

 • ΣΑΕΠ 001/2
  • ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ ΩΥΩΘ465ΦΘΘ-ΚΓΤ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0454 30.07.2015 (ΑΔΑ ΩΩΓΓ465ΦΘΘ-Ν1Β) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 001-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0607 08.09.2015 (ΑΔΑ ΩΚΛ6465ΦΘΘ-7ΤΤ) ( λήψη αρχείου)

B.4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

 • ΣΑΕΠ 301/8
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΩΕ0Ω465ΦΘΘ-ΑΧ8) ( λήψη αρχείου)
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #01 27.08.2015 (ΩΦΩ2465ΦΘΘ-3ΟΕ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301/2
  • ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ 6ΧΝΒ465ΦΘΘ-ΡΒΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0536 13.08.2015 (ΑΔΑ Ω9ΞΘ465ΦΘΘ-Υ7Θ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0568 27.08.2015 (ΑΔΑ Ψ7ΚΣ465ΦΘΘ-ΑΨΣ) ( λήψη αρχείου)
   3. ΣΑΕΠ 301-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0765 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΠΟ94653Ο7-9ΙΔ) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#01-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 646) (ΑΔΑ ΩΣΒΒ7Λ6-1ΨΦ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8, ΣΑΜΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#02-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 649) (ΑΔΑ ΩΘΛΦ7Λ6-1ΜΑ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 301/2 & ΣΑΕΠ 301/8 (ΑΑ#03-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 673) (ΑΔΑ 6ΑΔΘ7Λ6-8ΚΣ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001-8 & ΣΑΝΑ 001-8 (ΑΑ#04-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 736) (ΑΔΑ ΩΖ4Ο7Λ6-ΖΞ8) ( λήψη αρχείου)

Γ. Έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους του πρώην Ε.Τ.Α.Ε.Α.

 • ΣΑΕΠ 401
  • ΣΑΕΠ 401 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0624 14.09.2015 (ΑΔΑ 7445465ΦΘΘ-ΥΝΔ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0780 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΞΡΩ4653Ο7-ΜΤ3) ( λήψη αρχείου)

5. ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

 • Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - 16.11.2013 (Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους) ( λήψη αρχείου)