//
Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 (Σχέδια Διαχείρισης) και 23 (Προγράμματα για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε όλα τα είδη των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, καθώς και την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Οι στόχοι του εν λόγω ΠΕΣΔΑ είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους στόχους που δίνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις τη Οδηγίας 2008 / 98 και του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ24’Α).

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε την τελική έκδοση (Νοέμβριος 2016) αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 21:57

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Νόμος 4152-2013 (ΦΕΚ Α 107 - 05.05.2013) - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 ( λήψη αρχείου)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιοι οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ) ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Η9) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 134444-23.12.2015 (ΦΕΚ B 2877 - 29.12.2015 - ΑΔΑ: ΒΜΛΙ4653Ο7-Π72) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη 2017 (7ΚΒ27Λ6-ΥΕΔ) - Προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση Έργων-Μελετών του ΠΔΕ έτους 2017 της Περιφέρειας ΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

 

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΑΠΠΥ ΠΔΕ και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μέσω συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, προέβη στη κατάρτιση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία.

Ως γενικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας καθορίζεται «η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-της ανάπτυξης της χωρικής ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεσης των παρεμβάσεων µε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, καθώς και με τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα προέλευσης».

Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία του ΕΑΠ Ηλείας
A/A Υποπρόγραμμα Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή
1 Υποπρόγραμμα 1: Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών 15.000.000 15.000.000 0
2 Υποπρόγραμμα 2: Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης 3.800.000 1.900.000 1.900.000
3 Υποπρόγραμμα 3: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.500.00 2.500.000 0
5 Υποπρόγραμμα 4: Τεχνική Βοήθεια 200.00 200.000 0
ΣΥΝΟΛΟ 21.500.000 19.600.000 1.900.000

 


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

2. Σχετική Νομοθεσία

 • Ορισµός αρµόδιας Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση και Έλεγχο των έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΕΠ401 του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆υτικής Ελλάδος (45767Λ6-ΗΣΜ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (7Ζ2Ρ7Λ6-ΜΡΡ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του» (ΦΕΚ B 2945 - 03.11.2014) ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής (ΦΕΚ B 1845 - 12.09.2007 / Αχαΐα) ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3624: Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3660: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. ( λήψη αρχείου)
 • Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΒΕΔΘ7Λ6-ΩΡ3) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της ΚΥΑ 16729/ΔΚΠ145/14-4/2011(ΦΕΚ667/Β) «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του» (ΒΕΙΩΗ-Χ8Β) ( λήψη αρχείου)
 • Διερεύνηση της πορείας υλοποίησης έργων που είχαν εγκριθεί από το Ε.Τ.Α.Ε.Α. και έχουν εγκριθεί στο Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος διαδικασίας χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ Β 1744 - 31.08.2007 / Ηλεία-Αιτωλοακαρνανία) ( λήψη αρχείου)
 • Προεδρικό Διάταγμα 227: Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)» (ΦΕΚ Α 259 - 22.11.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Προβλήματα που ανακύπτουν με την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων και των τίλτων συνεχιζόμενων έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του (πρώην) Ταμείου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Αρτας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής (ΦΕΚ 2024 Β 15.10.2007 / Ηλεία συμπληρωματικό) ( λήψη αρχείου)
 • Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές (ΦΕΚ Α 205 - 29.08.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ B 667 - 21.04.2011) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ Β 3557 - 31.12.2012) ( λήψη αρχείου)

3. Προκήρυξη Υποπρογράμματος 1 ΕΑΠ

 • Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων έργων - παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (7Η8Λ7Λ6-ΚΛΦ) ( λήψη αρχείου)
 • Διαβιβαστικό Προκήρυξης ΥΠ1 ΕΑΠ προς Δήμους ( λήψη αρχείου)
 • Σύστημα Αξιολόγησης Προκήρυξης Πυροπλήκτων ( λήψη αρχείου)

4. 2η Προκήρυξη Υποπρογράμματος 3 ΕΑΠ

 • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Word) ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Excel) ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων - παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ( λήψη αρχείου)

5. Προκήρυξη 2η του Υποπρογράμματος 1

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (ΑΔΑ 645Μ7Λ6-1Α6) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)

6. Προκήρυξη 3η του Υποπρογράμματος 3

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία (ΑΔΑ ΨΚΑ27Λ6-Ε4Φ) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2015 17:12

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014-2017 ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 – 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 75537-22.12.2014 (ΦΕΚ B 3499 - 29.12.2014 - ΑΔΑ: 7ΣΥΩΦ-4ΣΨ) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. Εθνικό σκέλος

 • ΣΑΕΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 101 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΗ48465ΦΘΘ-25Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨΡΜ465ΦΘΘ-ΑΜ1) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0543 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΗΗΛ465ΦΘΘ-Γ58) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0721 15.10.2015 (ΑΔΑ Ω4ΞΞ4653Ο7-Λ7Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 501 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 501 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0725 15.10.2015 (ΑΔΑ 6ΞΦΠ4653Ο7-ΚΩ6) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 13.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨ4Π465ΦΘΘ-8ΜΤ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΤ04465ΦΘΘ-11Τ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0388 14.07.2015 (ΑΔΑ Ψ4ΒΗ465ΦΘΘ-ΖΕ5) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0724 15.10.2015 (ΑΔΑ 6Ι6Ω4653Ο7-973) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001 & ΣΑΜΠ 301 (ΑΑ#05/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 747) (ΑΔΑ 6ΞΩΜ7Λ6-ΒΤΓ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΜΠ 001 (ΑΑ#06/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 782) (ΑΔΑ ΩΒ4Ρ7Λ6-Φ2Υ) ( λήψη αρχείου)

B. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Β.1. ΕΣΠΑ

 • ΣΑΕΠ 001/8
 • ΣΑΜΠ 001/8
  • ΣΑΜΠ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 738Ρ465ΦΘΘ-642) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 001/8
  • ΣΑΝΑ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 6ΦΡΑ465ΦΘΘ-ΦΑΑ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 006/8
  • ΣΑΝΑ 006/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ Ω9ΙΟ465ΦΘΘ-ΟΑΘ) ( λήψη αρχείου)

Β.2. Γ' ΚΠΣ

 • ΣΑΜΠ 001/3
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 001/3 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0534 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΒΥ9465ΦΘΘ-Μ5Θ) ( λήψη αρχείου)

B.3. Λοιπά συγχρηματοδοτούμενα

 • ΣΑΕΠ 001/2
  • ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ ΩΥΩΘ465ΦΘΘ-ΚΓΤ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0454 30.07.2015 (ΑΔΑ ΩΩΓΓ465ΦΘΘ-Ν1Β) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 001-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0607 08.09.2015 (ΑΔΑ ΩΚΛ6465ΦΘΘ-7ΤΤ) ( λήψη αρχείου)

B.4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

 • ΣΑΕΠ 301/8
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΩΕ0Ω465ΦΘΘ-ΑΧ8) ( λήψη αρχείου)
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #01 27.08.2015 (ΩΦΩ2465ΦΘΘ-3ΟΕ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301/2
  • ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ 6ΧΝΒ465ΦΘΘ-ΡΒΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0536 13.08.2015 (ΑΔΑ Ω9ΞΘ465ΦΘΘ-Υ7Θ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0568 27.08.2015 (ΑΔΑ Ψ7ΚΣ465ΦΘΘ-ΑΨΣ) ( λήψη αρχείου)
   3. ΣΑΕΠ 301-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0765 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΠΟ94653Ο7-9ΙΔ) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#01-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 646) (ΑΔΑ ΩΣΒΒ7Λ6-1ΨΦ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8, ΣΑΜΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#02-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 649) (ΑΔΑ ΩΘΛΦ7Λ6-1ΜΑ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 301/2 & ΣΑΕΠ 301/8 (ΑΑ#03-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 673) (ΑΔΑ 6ΑΔΘ7Λ6-8ΚΣ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001-8 & ΣΑΝΑ 001-8 (ΑΑ#04-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 736) (ΑΔΑ ΩΖ4Ο7Λ6-ΖΞ8) ( λήψη αρχείου)

Γ. Έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους του πρώην Ε.Τ.Α.Ε.Α.

 • ΣΑΕΠ 401
  • ΣΑΕΠ 401 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0624 14.09.2015 (ΑΔΑ 7445465ΦΘΘ-ΥΝΔ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0780 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΞΡΩ4653Ο7-ΜΤ3) ( λήψη αρχείου)

5. ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

 • Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - 16.11.2013 (Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους) ( λήψη αρχείου)
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2015 13:06

Απόφαση Ανοικτών Δεδομένων

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4305/2014.

Σελίδα 6 από 9