//
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021

apostolis-katsifaras-indexΦίλες και Φίλοι,

Το Περιβάλλον και η προστασία του είναι ένα μείζον θέμα καθώς επηρεάζει τη ζωή μας, τόσο ως κοινωνία στο σύνολό της, όσο και τον καθένα από εμάς μεμονωμένα.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, τα Κράτη και ιδιαίτερα οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις δημιούργησαν, στο βωμό της ανάπτυξης, εκρηκτικά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία σήμερα, απαιτούν επειγόντως, λύση.

Όμως, κι εμείς, ως χώρα, ως περιοχή και ως πολίτες έχουμε επιμερισμένα τις δικές μας ευθύνες.

Έχει έλθει πλέον η στιγμή να αναθεωρήσουμε τρόπο σκέψης και να επανεξετάσουμε τη συμπεριφορά μας, αποκτώντας μια πιο «πράσινη» συνείδηση, που μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά τους κινδύνους του περιβάλλοντος και της οικολογικής υποβάθμισης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην «Let’s Do it Greece 2013», το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Καμπάνιας «Let’s Do it World», που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια διεθνώς, με συμμετοχή 96 χωρών και 7 εκατομμύρια εθελοντών.

Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, ο Εθελοντισμός μας δίνει την ευκαιρία για μια διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή, να αντλήσουμε δύναμη, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, ελπίδα και να βρούμε αξίες, ιδανικά, οράματα που έχουμε λησμονήσει εδώ και καιρό.

Για αυτό καλούμε τις ομάδες πολιτών, τους Δήμους, τα σχολεία, τις εθελοντικές οργανώσεις, τα αθλητικά σωματεία, τους Φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν εθελοντική δράση.

Οι δράσεις που θα γίνουν στην Περιφέρειά μας την Κυριακή, 14 Απριλίου 2013, που έχει οριστεί ως ημερομηνία της πανελλαδικής καμπάνιας του «Let’s Do It Greece 2013», καταγράφονται.

Δηλώστε μας τη δράση καθαρισμού που προγραμματίζετε ώστε να συμπεριληφθεί στον επισυναπτόμενο Χάρτη Δράσεων της Δυτικής Ελλάδας ή επιλέξτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις ήδη προγραμματισμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Χάρτη, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο που αναφέρεται στην περιγραφή της δράσης.

Όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια πιο όμορφη και πιο καθαρή Δυτική Ελλάδα και να φωνάξουμε δυνατά: «Let do it World, Let’s do it Greece, Let’s do it Δυτική Ελλάδα».

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας


Δείτε το Χάρτη Δράσεων σε νέο παράθυρο.

Στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και συγκεκριμένα στο άρθρο 268 παράγραφος 1 & 2 οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να καταρτίζουν πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα. Ειδικότερα στην πρώτη εφαρμογή του θεσμού οι περιφέρειες υποχρεούνται να καταρτίσουν τριετή επιχειρησιακά προγράμματα.Το περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 74754/30-10-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχει σαν εταίρος στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα "InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων". Το έργο, εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG IVC και στοχεύει στη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του εντοπισμού, διάδοσης και  εφαρμογής καλών πρακτικών. Στόχος, του προγράμματος είναι η διερεύνηση των συνθηκών εκείνων για τη βέλτιστη οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και υποστηρικτικών θεσμών.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

  1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
  2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
  3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
  4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Σελίδα 8 από 9