Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις κοινωνικής ένταξης είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου CROSS THE GAP,στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα εργαστήρια (μουσικό, ενδυματολογίας, θεατρικό και σεναριογραφίας) στην Ελλάδα και την Ιταλία στα οποία θα συμμετέχουν νέοι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία ή χωρίς. Τα εργαστήρια αυτά θα αποτελέσουν την βάση για την υλοποίηση ενός τελικού θεατρικού δρώμενου με τίτλο «Overthegap», που θα παρουσιαστεί σε Ελλάδα - Ιταλία.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Aπόστολου Κατσιφάρα, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 σε δύο προγράμματα που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκατομμύρια ευρώ, που διατίθενται απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και την παράλληλη στήριξη της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα στα οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων, είναι:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής,διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών,για τις δράσεις του έργου BALKANET – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGROFOOD SECTOR» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 MIS : 5013497, Κωδικός Έργου: BMP1/1.2/2469/2017, ΣΑΕΠ 601/6: 2017ΕΠ60160012

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τυπική συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη.

Το εργοστάσιο της Frigoglass στην Κάτω Αχαΐα επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λήγει την 18/06/2019 και ώρα 23:59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 75571.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών καθορισμού των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών, β) διοργάνωση τριών σεμιναρίων και γ) υπηρεσιών για τη συλλογή δεδομένων που θα ενσωματωθούν στο χώρο αποθήκευσης της πλατφόρμας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 28.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) είναι μία ευκαιρία, σε διεθνές επίπεδο, συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, αλλά κυρίως είναι μία ευκαιρία επαναδιατύπωσης και επαναδέσμευσης όλων μας στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Οι ωκεανοί θερμαίνονται, η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί, οι κίνδυνοι λειψυδρίας, ερημοποίησης και πλημμυρών πολλαπλασιάζονται, η υπερβολική χρήση πλαστικού πνίγει τον πλανήτη, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) πάνω από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει μολυσμένο αέρα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που η ανθρωπότητα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να αγνοεί, καθώς είναι συνυφασμένα με την ικανότητα του οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή.

Σελίδα 2 από 521