Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΥ (25 κλιματιστικά 9000 btu & 5 κλιματιστικά 12.000 btu) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ".

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
αναρτά την εξής δημοσίευση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια 70 εύχρηστων συσκευών πλοήγησης με ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων για τις ανάγκες των ελέγχων που εκτελούν Τμήματα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ειδικότερα, α) Τμήμα υλοποίησης δράσεων Π.Α.Α. (υπομέτρο 6.1 - εγκατάσταση Νέων Γεωργών και υπομέτρο 6.3 – εγκατάσταση Μικρών Γεωργικών Επιχειρήσεων), και β) του Προγράμματος Δακοκτονίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Α. της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 31η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρηση Εκτυπωτικών & Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας καθώς και των Υπηρεσιών χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο προϋπολογισμός είναι 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχει με αρ.:74751

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 08η Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 14α Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση του Έργου “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 105.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Με αφορμή κείμενο που διανεμήθηκε από υπηρεσιακό παράγοντα στους υποψηφίους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και στους υποψηφίους Δημάρχους Αιγιάλειας, αναφορικά με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας στην Αιγιάλεια, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνονται τα εξής:

α) Το κείμενο είναι ανυπόστατο στο σύνολο του, δεν απηχεί στην πραγματικότητα και είναι προφανές ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, λίγα 24ωρα πριν από τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης/«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας για το έτος 2019 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας – Π.Δ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού έως 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς συνολικά για τα Είδη της Διακήρυξης».

Ο προϋπολογισμός είναι 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 9η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 14α Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Με τη χρήση ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Διαγωνιστικές διαδικασίες για δύο ιδιαίτερης σημασίας έργα ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τα έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα - Χαλανδρίτσα - Καλάβρυτα, με προϋπολογισμό 4,1 εκατομμύρια ευρώ και τη συντήρηση - αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο του βορείου τμήματος της Ηλείας για τα έτη 2019-2020, με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σελίδα 4 από 521