Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
αναρτά την: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών για την κοπή και απομάκρυνση ξερών χόρτων για πρόληψη κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς, την συντήρηση - άρδευση γκαζόν περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και στο χώρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών & Κ.Τ.Ε.Ο. στο Μεσολόγγι), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης".

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ομαλήδιεξαγωγή των επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ: 164381/3306/31-05-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών για την τοποθέτηση σε σάκους, μεταφορά και επανατοποθέτηση σε DEXION αρχειακού υλικού (υπηρεσιακοί φάκελοι), παλιά άχρηστα υλικά από Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στον νέο αποθηκευτικό χώρο που τηρείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στον χώρο του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και της μεταφοράς του Τμήματος Κτηνιατρικής Βόνιτσας στον υπάρχοντα χώρο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Βόνιτσας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο προϋπολογισμός είναι 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% για το σύνολο της Διακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ.

Η Σύμβαση είναι διάρκειας μεχρι εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 360 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 1η Ιουνίου 2019.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις, και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αρ.:75242

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 24α Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 2631361218.

Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 09:57

Προκήρυξη 5ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019  που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Ιουνίου2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr)

Ανακοίνωση Διαγωνισμού Προσληψέων Τομεαρχών Δακοκτονίας έτους 2019 της ΠΕ Αιτωλ/νίας.

 

Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 09:29

Προκήρυξη 4ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019  που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Ιουνίου2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr)

Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 09:12

Προκήρυξη 2Ε/2019

Γνωστοποιείται ότι δημοσιέυθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η 2Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ  γύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (1), ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ"

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. ΑΙτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Βόνιτσα, Αστακός) και χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας (Δ/βάθμιας, Πρωτ/θμιας, ΚΕΔΔΥ).», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο προϋπολογισμός είναι 35.671,82 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% για το σύνολο της Διακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ.

Η Σύμβαση είναι διάρκειας από την υπογραφή της έως το τέλος του έτους 2019, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις μήνες.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 12 μήνες.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 31η Μαΐου 2019.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις, και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αρ.:74749.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 17η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 21α Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 2631361218.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ, Κ.Λ.Π.) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15 ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ".

Σελίδα 3 από 521