//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις τρεις παρακάτω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του (Π.Δ. 64/2013, ΦΕΚ Α΄ 113), με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες:

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας  Αττικής  (ΕΥΔΕΠ  Περιφέρειας  Αττικής) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων µε μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000  (ΦΕΚ  251/τ.Α΄/14-11-2000),  όπως  τροποποιήθηκε  µε  τις  διατάξεις  του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/τΑ΄/03-12-2007) και µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/28-02-2013).
Για   την   παρούσα   πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   ελήφθησαν   υπόψη   τα ακόλουθα: 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Έχοντας υπόψη:
1.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,  73,  &  74  του  ισχύοντα  υπαλληλικού  κώδικα  (Ν. 
3528/2007).
2.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  33  και  35  του  Ν.  4024/2011  «συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις, 
ενιαίο   μισθολόγιο-βαθμολόγιο,   εργασιακή   εφεδρεία   και   διατάξεις   εφαρμογής   του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
3.   Την  αριθ.  25958/15-12-2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. Και 2. 
Του  Ν.  4002/2011  και  του  Ν.  4024/2011  για  τη  μετάταξη  μεταφορά  προσωπικού  με 
γενικές ή ειδικές διατάξεις».
4.   Τον Ν. 3613/2007 άρθρο 13
5.   Την   αριθ.   1093/26-2-2015   απόφαση   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   του   Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκ/των προτίθεται να καλύψει τις   αυξημένες   υπηρεσιακές   ανάγκες   του   με   μετατάξεις   μονίμων   υπαλλήλων   ή   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου για τους κλάδους:

Τον Οκτώβριο του 2015, θα ξεκινήσει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην Λάρισα στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Τοξικολογία". Είναι η πρώτη προσπάθεια να καλυφθούν γνώσεις τοξικολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και θα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην εφαρμοσμένη τοξικολογία, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Τοξικολογία" θα διευθύνει ο καθηγητής Κουρέτας Δημήτριος. Πληροφορίες θα μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι και στην ιστοσελίδα του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας www.bio.uth.gr . Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναμένεται να υπάρξει μεγάλο από απόφοιτους του τμήματος μας, αλλά και από απόφοιτους άλλων σχολών (όπως ιατρικές, γεωπονικές, πολυτεχνικές, φαρμακευτικές σχολές) ανά την Ελλάδα. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Γραμματεία μεταπτυχιακού προγράμματος Τοξικολογίας
Α. Τουλουμτζίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2015


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2015ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιουνίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

Σελίδα 2 από 12