//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.  248/27-6-2014 αποφάσεως   του   Προέδρου,   προτίθεται   να   καλύψει   ανάγκες   σε   διοικητικό
προσωπικό    της  Κεντρικής    Υπηρεσίας,  καθώς  και  του  Δικαστικού  Γραφείου Αγρινίου,  με  τη  μετάταξη  υπαλλήλων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  πρώτου εδαφίου της παρ. 15, άρθρο 28 του ν.2579/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 6 α  του ν.4002/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35,  παραγρ. 5 του ν. 4024/2011.  Η  μετάταξη  γίνεται  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου  υπηρεσιακού συμβουλίου  του  ΝΣΚ,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  του υπαλλήλου.
     Πρόκειται  για  4  (  τέσσερεις  )  συνολικά  θέσεις,  οι  οποίες  κατανέμονται  ως εξής: 

Το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προτίθεται να  καλύψει  δέκα  (10)  θέσεις  στη  Γενική  Διεύθυνση  Πρόνοιας  , με  απόσπαση
υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες , Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄) .Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Πρόνοιας,  να  υποβάλλουν  σχετική  αίτηση  στη  Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας . Σε περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  της  αίτησης  με  συστημένη  επιστολή,  το εμπρόθεσμο  της  αίτησης  κρίνεται  από  την  ημερομηνία  της  σφραγίδας  του ταχυδρομείου   επί   του   φακέλου,   ο   οποίος   μετά   την   αποσφράγισή   του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Ενδιάμεση  Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως ισχύει.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), προκειµένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ∆ηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει. Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει:

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για  πλήρωση  είκοσι  ενιά  (29)  θέσεων  Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων  στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1 , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2014.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της στις 15.5.2014 (αριθ. απόφασης 104/669/15.5.2014) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Νομικής Υπηρεσίας καθώς και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:
Α/Α    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1    ΠΕ    Διοικητικού-Οικονομικού (Ειδικότητα Οικονομικού)    3
2    ΠΕ    Διοικητικού Οικονομικού (ειδικότητα Νομικής)    2
3    ΠΕ    Πληροφορικής    5
4    ΤΕ    Πληροφορικής    9
5    ΤΕ    Διοικητικού -Λογιστικού    3

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ163Α) και του άρθρου 68, παρ.1 του 4002/2011 ΦΕΚ180/Α)όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.

Τα ανωτέρω προσόντα δύναται να διαπιστωθούν κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου . Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής, εφόσον οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της γενικής κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ33/2006, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011(ΦΕΚ180 Α722.8.2011)

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α' Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα ΙΑ και 28ης Οκτωβρίου, 104 34 ΑΘΗΝΑ), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α720.4.2011) και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α713.6.2012).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ

1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Α' Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης

απαιτούνται:

α) Τίτλος σπουδών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικού, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Ε. Α. στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και την υπ' αριθ. 1/25-02-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη επτά (7) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

-    Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

-    Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών

-    Μία (1) θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος

-    Μία (1) θέση Δασολόγου

Η μετάταξη γίνεται με τη μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου από φορείς του Δημοσίου, με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σελίδα 7 από 12