//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ισχύει.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/3-12-2007) ως ισχύει για την κάλυψη κενών θέσεων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ' εφαρμογή του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» καθώς και ειδικότερα του άρθρου 10 (Α7182/14.10.2010) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν. 4030 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις » (Α7249/25.11.2011), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου του Πράσινου Ταμείου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ    Μηχανικών    2
ΠΕ    Διοικητικών - Οικονομικών    1
ΠΕ    Δασολόγων    1
ΠΕ    Οικονομολόγος    1
ΠΕ    Πληροφορικής    1
ΠΕ    Περιβάλλοντος    1
ΣΥΝΟΛΟ        71. Διάρκεια και Διαδικασία Αποσπάσεων: Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) διατίθενται στη χώρα μας, νια τη δεύτερη περίοδο του έτους 2014 (Οκτώβριος 2014), 4 θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, θα αποσπαστούν κατά τις κείμενες διατάξεις (ν.3320/2005) σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οποίες έχουν επιλεχθεί για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε μηνών, με έναρξη είτε την in Οκτωβρίου είτε την 16π Οκτωβρίου 2014.

  1. Με την αρ. πρωτ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΗ-3ΗΟ) ανακοίνωση- πρόοκληοη του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκε η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με την μετάταξη 45 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1,3 και 5, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α79.2.2007) και άρθ. 10 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163^/4.9.2009),όπως ισχύουν.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη την από 7 Μαρτίου 2014 απόφαση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπ. Οικονομικών, η αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 ανακοίνωση τροποποιείται κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των κύριων και πρόσθετων τυπικών προσόντων και τον αριθμό των προς μετάταξη υπαλλήλων, τα οποία επανακαθορίζονται ως ακολούθως:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2009-2014 στην Ελλάδα, προκειμένου να στελεχώσει την αρμόδια Μονάδα Α' για θέματα ΧΜ ΕΟΧ (Οργάνωση - Προγραμματισμός - Υποστήριξη) ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή/και στη μετακίνηση υπαλλήλων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Δ.Σ του Μουσείου Ακρόπολης

Έχοντας υπόψη τα εξής:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν σαράντα (40) θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που διαλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Το Υπουργείο Οικονομικών, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές του ανάγκες στην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής και Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) με τη μετάταξη 45 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1,3 και 5, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/AV9.2.2007) και άρθ. 10 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163^/4.9.2009),όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να στελεχωθεί το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.I.E.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α) και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το άρθρο 9 του ΠΔ 157/2013 (ΦΕΚ 249/Α), προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση - απόσπαση υπαλλήλων, μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, προκειμένου να καλυφθούν πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που διαλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Σελίδα 8 από 12