//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  ΑΜΘ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15 η /24.04.2015 (θέμα 3 ο ) Απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε Διοικητικό, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό Φροντίδας  και  Καθαριότητας, προβαίνει  στην  έκδοση  Ανακοίνωσης  - Πρόσκλησης για  μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν ανά Παράρτημα του Κέντρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35,παρ.5 του Ν.4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
Ο  Δήμος  Ευρώτα  προτίθεται  να  προβεί  στην  κάλυψη  είκοσι  τριών  (23)  θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.  ή  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  υπαλλήλων  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ,  μη  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  και  στις  οποίες  το  Δημόσιο  κατέχει  την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι κάτωθι:

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της (394/20-11-2014) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πολυτεχνείο Κρήτης με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα τα Χανιά, είναι οι ακόλουθες :

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Ε.Μ.) σύμφωνα με την από 16.03.2013 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του, το  οποίο  αποτελεί  θεσμικά  το  ανώτατο όργανο  διοίκησης  του Επιμελητηρίου,  βάσει  του  Ν.  2081/1992  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  αποφάσισε την κάλυψη  μιας (1)  θέσης  με  μετάταξη  ή  μεταφορά  θέσης,  μόνιμου  ή  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου υπαλλήλου Κατηγορίας  Τ.Ε.  και  Κλάδου  Διοικητικού  – Λογιστικού από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλουν  σχετική 
αίτηση  στο  Τμήμα  Διοικητικού  του  Επιμελητηρίου  Μαγνησίας  (ταχυδρομική  Διεύθυνση  :
1. Η   Γενική   Γραμματεία   Συντονισμού   του   Κυβερνητικού   έργου   είναι   αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14-24) με  αποστολή  το  συντονισμό  των  κυβερνητικών  δράσεων  και  με  σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης.Αποτελεί  ένα  επιτελικό  όργανο  που  επωμίζεται  την  ευθύνη  της  εφαρμογής  των κυβερνητικών  σχεδιασμών  μέσα  από  τον  προγραμματισμό,  τις  προτάσεις,  την  οργάνωση, την   παρακολούθηση  και   το   συντονισμό  του  παραγόμενου  κυβερνητικού   έργου      σε οριζόντιο διϋπουργικό επίπεδο. 
2. Η  απαίτηση  για  απτές  αλλαγές  στις  διοικητικές  και  πολιτικές  λειτουργίες  του κράτους  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  του  δημόσιου  με  στοχευμένες  προτεραιότητες οδηγεί  στην  ανάγκη  στελέχωσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Συντονισμού  με  μια  ισχυρή επιστημονική ομάδα στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες.
Στο πλαίσιο της άτυπης συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων σε θέματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν τα Συνέδρια Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που καθιερώθηκαν από το Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Δημόσιας  Διοίκησης  (EUPAN 1 ).     Βασικό  αντικείμενο  αυτών  των Συνεδρίων  είναι  η  αναζήτηση  και  καταγραφή  βέλτιστων  πρακτικών  διοίκησης  σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στα Κράτη-Μέλη. Το επόμενο Συνέδριο Ποιότητας 2 , το οποίο   είναι το όγδοο από την έναρξη αυτού του θεσμού το 2000,   θα πραγματοποιηθεί   στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο και διοργανώνεται  από  την  Λουξεμβουργιανή  Προεδρία  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  (β’  εξάμηνο 2015),   το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) με θέμα την «Ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων - Δημόσια διοίκηση ως μέρος της λύσης».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, (Δι.Πα.Ε., Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της αριθμ. 13/ 18-3-15 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., (μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα 2015, (European Public Sector Award 2015) αναφορικά με τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2007 και το γενικό θέμα του βραβείου για το τρέχον έτος είναι: «"The Public Sector as Partner for a Better Society" - Ο Δημόσιος Τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία».
 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της αριθμ. 469/22.01.2015 απόφασης της Συγκλήτου προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Σελίδα 3 από 12