//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α) .

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά τη αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ήτοι 2+1 έτη)

Σελίδα 5 από 12