//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Πρωτ. 28844/14.11.2014 (ΑΔΑ ΒΜΜΚ46Ψ842-ΧΥΘ) Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2015.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού του T.E.E. στο τηλέφωνο 2103291444.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, λόγω των επειγουσών αναγκών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ενόψει της υλοποίησης της νέας οργανωτικής δομής, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, στις παρακάτω θέσεις:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2015 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Το Πρόγραμμα το οποίο  διοργανώνει και  πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης    –    EAS    (www.europa.eu/eas)    απευθύνεται    σε    νέους δημόσιους
υπαλλήλους (Διοικητικούς, Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν
αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Απόφαση Α6/Σ16/2014 της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη της Πάτρας, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, OTA A' και Β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:>    των άρθρων 71 παρ. 1 και 3, 73 και 74 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α'/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α'/23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α'/4-9-2009)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014.


Σελίδα 4 από 12